Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst: Hebreeën 12:14—17

Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal; toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods j dat niet eenige wortel der bitterheid, opwaartspruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om eene spijs het recht van zijne eerstgeboorte weggaf; want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd ; want hl) vond geene plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht

Daar staat in dezen tekst eene uitdrukking, waarop in den laatsten tijd de aandacht bijzonder gevestigd is. Ik bedoel, wat we lezen in vs. 14:

„Jaagt de heiligmaking na, zonder welke

niemand den Heere zien zal."

Sedert enkele jaren wordt in ons kerkblad ook een verslag opgenomen van wat er al zoo verricht wordt in de zittingen onzer Synode. Een uitnemende gedachte, opdat men ook in onze Gemeente althans eenige kennis bekome van wat in de warmste maanden des jaars gedaan wordt door de mannen, die geroepen zijn als leden van

Sluiten