Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar onmiddellijk daarna brengt men hen weer in hun diepen slaap terug. Zoo krijgt het gestel gelegenheid, om zich aan het gemis van opium te gewennen. Men merkt soms aan de slapende Rhenten dat zij zelfs m dien toestand nog te worstelen hebben met de eischen van hun verslaafdheid. Ik heb echter gevallen

En r\"n de ??*iënJ zich' eeniSe daSen nadat men hem had laten ontwaken verklaarde als herboren te gevoelen, heel opgewekt was, en geen behoefte vertoonde aan een pijp

Het is mij echter niet bekend welke ervaring men heeft opgedaan met de duurzaamheid van deze genezingen.

oofumt8 SSK iS' ï de.invoer' de bereidi«g ^ de verkoop van opium m Indié een regeeringsmonopolie, dat in handen is van de opiumregie, sedert het verpachten van den opiumverkoop is afge££? ♦ fegJe iS een van de onsympathiekste bronnen van SSf?en Var" de" Staat' maar daarom niet minder een belangrnke bron. Zou men overgaan tot afschaffing van de regie en daarvoor een opiumverbod in de plaats stellen, dan zou zeer zeker het smokkelen van opium een groote vlucht nemen. Er zou een uiterst bedenkelijke oorzaak van misdadigheid worden geschapen, waarvan Amerika ons op het oogenblik, door zijn drankverbod, een voorbeeld levert. Desniettemin zal men langs geleidelijken weg het opiumgebruik moeten trachten uit te roeien Want veel Kwaad doet het, ten eerste doordat nu eenmaal vele opiumschuivers zich niet tot matigheid kunnen beperken, verder omdat het gebruik veel te duur is voor het Inlandsche inkomen, en dan omda* h,f* de behoefte wekt aan andere narcotica van nog veel verderfelnker aard, waarvan er nu eenmaal nog steeds fantastische hoeveelheden u,t Europa b.v. naar het VerVe Oosten worden gesmokkeld. De rapporten van de opium-commissie te Genève waarin onze vertegenwoordigers voortdurend een zoo belangrijke rol hebben gespeeld, schijnen bij ons te lande niet met de noodige nauwkeurigheid te worden gelezen. Anders ware indertijd een bepaalde verdediging van een ernstigen wantoestand in sommige van onze bladen achterwege gebleven.

De Inlander heeft zeer zeker een neiging tot matigheid tenopzichte van abnormale prikkels. Heel goed heeft hij b.v weerstand geboden aan de verleiding van den alcohol. De Islam moge dit weerstandsvermogen in de hand hebbe* gewerkt, beslissende

Sluiten