Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tube- dan hield men de naald in de vlam van het lampje, tot het opium begon te branden; daarna smeerde men de massa in een heel klein gaatje in den dikken kop van de eveneens dikke pijp. Terwijl men het opium ook weer in den kop boven de lamp houdt, zuigt men den damp ervan in.

Men zag daar niet, zooals op iedere pakkende illustratie van een kit, droomende of slapende lieden. Het waren eenvoudig bezoekers, die het pijpje kwamen schuiven dat zij noodig hebben om zich lekker te voelen. Velen verschijnen 's morgens voor zij hun dagtaak beginnen. In de week gaat de kit, die als gouvernementsinrichting behoorlijke uren van begin en sluiten heeft, om 7 uur open, 's Zondags om 9 uur. Ik meen dat het sluitingsuur 's avonds om 9 uur is. Dat kon men alles heel netjes buiten lezen. Het geheel zag er ordelijk en welgeregeld uit: een kalm bedrijf, als een lunchroom bij ons. ... *

Na dit bezoek ging ik op een langen tocht kennis maken met de clandestiene schuifgelegenheden, die in de Wijk van Kali Mati veel talrijker nog leken dan de estaminetten in een ouderwetsch Vlaamsch stadje. , ...

Deze tocht, waarop wij huis aan huis de wetsverkrachting in werking zagen, muntte uit door gemoedelijke aspecten, en volmaakt negatief resultaat wat het wettig constateeren der overtredingen

betreft. ..

Het type was steeds het zelfde: een huis met een smalle gang, #aarin men eerst langs een slaapkamer komt, waarin een of meer vrij behoorlijke ledikanten onder vrij behoorlijke klamboes staan. Daar zetelt de familie, dje in den avond aan de deur gezelste, en zonder mankeeren onze komst aankondigde. Daarmede was het pleit reeds beslecht. Doorloopende naar het achterhuis vonden wij steeds het zelfde tafereel: een brits, een lampje in het midden, en aan iederen kant van het lampje een Chinees. Een van de mannen is de heer des huizes, de andere is een bezoeker, in werkelijkheid een klant. Op het oogenblik, dat men dfe komst van ongenoode gasten merkt, geeft de klant zijn pijp over aan den kithouder. Niemand kan dezen verbieden een pijpje regie-opium te schuiven in zijn eigen huis. Strafbaar zou het eerst zijn, als hij anderen daartoe de gelegenheid in zijn woning verschafte.

Men is zeer voorzichtig: andere dan legale'opium vindt men niet in die inrichtingen. Waarom zouden zij dat risico l°0Pen? Men ontvangt niet meer dan één gast tegelijk. Het heele bedrijf

Sluiten