Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedroevend. Ongelukkig behooren echter onze vrienden, met wie wij omgaan, niet altijd tot een en dezelfde deugdelijke categorie. Zoo zal het wel vaak gebeuren, dat op een gegeven oogenblik, terwijl men prettig over ditjes en datjes babbelt, men door den gastheer de benoodigde schuifmaterialen ziet te voorschijn halen, ten minste als die niet reeds aanwezig waren.

En dan komt helaas niet zelden het eerste onderricht voor den

nieuweling. ... , •

Eerst langzaam aan, één schuifje slechts, misschien met walging en met dichtgeknepen neusgaten gedaan. Van lieverlede echter worden vorderingen gemaakt, daarin aangemoedigd door de anderen, bereids dienaren van het opium. Wellicht zal zekere beslist misplaatste schaamte gedeeltelijk mede oorzaak zijn. Men geneert zich te worden bestempeld als iemand, die „niet durft" en die nooit zal kunnen zeggen, dat hij reeds alles heeft geproefd, wat de schoot van Moeder Natuur voortbrengt en die niet dadelijk-doodende vergiften zijn. Men wil toonen, dat men niet bang is voor het opium, dat men sterker is.

Helaas, hoevele malen is het al niet gebeurd, dat een onschuldig en ondoordacht spelen met opium in gezelschappen, duizenden geleid heeft tot ellende en verzuchtingen en berouw!

De nieuweling begint zich aan opium te gewennen, vindt het ten langen leste overheerlijk, meent of waant, dat opium de eenige brug

is die voert naar een aardsch paradijs, en kan er niet meer

buiten! Werd het opium in den beginne ten huize van den inwijder geschoven, de schuifbenoodigdheden vinden weldra toegang tot zijn eigen woning, terwijl de onkosten daarvoor zich een postje, dat allengs tot in het oneindige toe aangroeit, op de huishoudelijke begrooting hebben veroverd. Om daarna een „volleerde" opiumschuiver te worden is maar een kleine stap, en de taak van de bestrijders wordt omvangrijker!

Aan wie de schuld en blaam, dat een goed burger een prooi is geworden van het opium?

Het opzettelijke, zij het ook niet doelbewuste, karakter valt niet te ontkennen. Dit is echter op zijn beurt ondergeschikt aan een andere factor, het milieu dat men zich zelf kiest, terwijl dit laatste weer beheerscht wordt door de daarin gehuldigde sociale beteekenis van het opium.

Daar opium in sommige kringen gebezigd wordt op precies dezelfde manier als wij thee gebruiken bij een afternoon-tea koutje,

Sluiten