Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grappig is het geval zeker, maar daarom niet minder treurig!

Want daaruit kan men geen andere gevolgtrekking maken dan deze, dat de menschen zich wel degelijk schamen, wanneer zij opium schuiven, maar zij zien niet in, dat de bedoeling van het gewraakte artikel, of liever van de lezing, heelemaal niet is om hun gevoelens te kwetsen, maar om juist het verderfelijke van het vergift onder hun speciale aandacht te brengen!

Hiermede hebben wij rekening te houden.

De menschelijke natuur is zeer eigenaardig. Hoezeer men ook overtuigd is van het slechte en nadeelige eener gewoonte, wanneer dit onomwonden onder het oog wordt gebracht, dan reageert men er op, niet door het met goede bedoelingen uiteengezette ter harte te nemen, maar door zich beleedigd te gevoelen en te denken, dat het eigenlijk gedaan is, niet om de reddende hand toe te steken, doch met een heimelijke vreugde over de minder deugdelijke gewoonte.

Hoeveel lezingen, wetenschappelijke dan wel populaire, zijn niet op een complete mislukking uitgeloopen, eenvoudig hierdoor, omdat juist die menschen, voor wie die lezingen feitelijk bedoeld zijn, alle van hun waardeering blijk geven door te schitteren door afwezigheid!

Hiermede zij niet gezegd, dat lezingen ten behoeve van de opiumbestrijding geheel en al geen vruchten afwerpen; de bedoeling is alleen te wijzen op het algemeen erkende feit, dat voor lezingen slechts uiterst weinig animo bestaat. Zij kunnen echter als geslaagd beschouwd worden, indien de toehoorders ieder op hun beurt het gehoorde verder in eigen kring verspreiden, zoodat de invloed daarvan zich toch zal kunnen uitstrekken tot dien groep, waarvoor het in de allereerste plaats bestemd is.

De volwassen mensch vertoont veel punten van overeenkomst met het zieke kind. Geef een ziek kind medicijn, die hem genezen zal, hij zal die zoo veel mogelijk trachten te vermijden en niet dan met de grootste moeite kan men het er toe bewegen ze toch in te nemen. Reik hem een glas met een bitter drankje aan en doe hem gelooven, dat het een nieuw soort limonade is, hij zal die des te gretiger tot op het laatste druppeltje leeg drinken. Maar overhandig hem een glas zoete stroop en maak hem wijs, dat het „medicijn" is, hij zal zijn gezicht met walging er van af houden, al is hij verzekerd van den heerlijken smaak. De naam of de hoedanigheid van hetgeen toegereikt wordt, heeft meer beslissenden invloed dan de smaak.

Sluiten