Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeefse* zal blijken. Terug in zijn oude milieu en de oude miserabele omstandigheden, zal hij wel spoedig naar het opium grijpen, temeer als het verschil met zijn zorgeloos bestaan in het ziekenhuis al te duidelijk tot hem spreekt!

Thans komen wij tot de prophylaxis, de individueele en de algemeene.

De individueele prophylaxis zal er voor hebben te waken, dat de mensch niet met het opium in aanraking komt, althans niet meer dan strikt noodzakelijk is. In de eerste plaats treft dit de genees kundigen en de zieken. De geneeskundigen moeten doordrongen zijn van het gevaar, dat elk een, die voor verlichting van pijnen morphine krijgt, een morphinomaan wordt. Als regel is het met een enkele aanval die bestreden moet worden, maar is het een min of meer langdurig ziekbed, dat met morphine of opium pijnloos gemaakt wordt. Dit is, zoolang het een geneeslijke ziekte betreft, ontoelaatbaar. De zieken zelf moeten leeren om hun pijnen te verdragen en niet dadelijk naar een verdoovend middel grijpen. In het algemeen geloof ik, dat de Hollandsche geneeskundigen in dit opzicht zeer goed over hun patiënten waken. Ook wat de buitenlandsche collega's betreft, voor zoover ik die heb zien werken althans, deden daarin voor onze doktoren niet onder. Het lijkt mij dan ook, dat van die zijde weinig gevaar bestaat. Toch kan hetgeen kwaad ten overvloede erop te wijzen.

Naast de aanraking met de morphine door het ziekbed, hebben wij nog de verleiding. In plaatsen, waar vele menschen bij elkaar wonen, zooals in koeheloodsen, zal het feit, dat er opiumrookers zijn, licht tengevolge hebben, dat ook anderen het eens zullen probeeren, hetzij uit nieuwsgierigheid, hetzij omdat zij zelve ook de moeiten des levens eens opzij willen zetten. In Europa is het herhaaldelijk een gevolg van toevallige clubs, waarin de menschen verzeild raken en waar zij tot het gebruik overgehaald worden. In hoeverre hier nog een georganiseerde reclame van den handel achter schuilt, is moeilijk te zeggen, de Commissie uit den Volkenbond zegt: „Many learn to smoke opium in uncontrolled or illegal establishment, which are used by illicit traffickers, who encourage opium-smoking, thereby extending their markets."

Tot zoover de aanraking door middel van anderen. Velen nu zoeken ook, vooral in het Verre Oosten, zelf het opium op als geneesmiddel. Er bestaat een wijdverbreid geloof, dat het opium een zeer goed voorbehoedmiddel is, mits regelmatig genomen, tegen ver-

Sluiten