Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans een enkel woord over de algemeene prophylaxis. Ik geloof, dat dit een kwestie is, die in eerste instantie internationaal geregeld zal dienen te worden. Eerst op het tweede plan komt de nationale prophylaxis. Ik wil hiermede natuurlijk niet zeggen, dat men de internationale maatregelen zou moeten afwachten, alvorens de nationale te kunnen invoeren. Ik meen, dat ook al worden er internationale maatregelen getroffen, deze toch de nationale nooit overbodig zullen maken. Het doel van de nationale maatregelen zal zijn, om zooveel mogelijk het onwettig opium te weren en zooveel mogelijk er naar te streven, dat alle opiumgebruikers aan een licentie gebonden worden. Om dit te bereiken heeft men tot nu toe m.i. niet den goeden weg bewandeld. Als men de prijzenpolitiek van de Opiumregie nagaat, staat men verbaasd, hoe het mogelijk is, dat er in de vrije streken nog regieopium wordt verhandeld. De prijs der regieopium in Batavia bedraagt ƒ 30.— per thail en hier kan men voor 10 tot 16 gulden dezelfde hoeveelheid, zij het ook van een mindere kwaliteit, krijgen bij den sluikhandel. Het regieopium is dus 200 tot 300 % duurder dan het vrije opium. Hierin ligt een sterke drang op de smokkelaars om opium te smokkelen. In andere landstreken is de prijs van het onwettige opium 20 tot 23 gulden per thail, weliswaar beduidend duurder, maar in ieder geval toch nog vrij belangrijk goedkooper dan het regieopium. Als men nagaat, dat een Chinees hier in Indië gemiddeld een 1200 mata gebruikt of 12 thail per jaar, dan spaart hij, zelfs in de dure streken 7 a 10 gulden per maand en in de goedkoopere zelfs 14 tot 20 gulden in de maand. Waar vele schuivers koelies zijn, ligt het voor de hand, dat deze bedragen in verhouding tot hun inkomen, zeer groot zijn te noemen. De reden, waarom het regieopium zooveel duurder is, is deze, dat men is uitgegaan van de gedachte, dat het opiumgebruik daardoor tot een luxe werd gemaakt. Tot op zekere hoogte is dit juist, maar men vergeet in de eerste plaats, dat het een opium-eter weinig kan schelen, of hij desnoods zijn geheele inkomen verdoet en in de tweede plaats, dat een hooge opiumprijs een prikkel is voor de opiumsmokkelaars. Hoe weinig de prijs erop aankomt in sommige gevallen blijkt wel hieruit, dat onze regie-opium naar Singapore wordt gesmokkeld, omdat ze zoo uitstekend is. Wil men den smokkelhandel de voordeelen van hun bedrijf ontnemen, dan zal de prijs van het regieopium evenhoog moeten zijn als de laagste prijs, waartegen men in den vrijen handel opium kan krijgen. Het spreekt vanzelf, dat het Gouvernement dan afstand moet doen van een

Sluiten