Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheid dient te worden toegeschreven aan de plaats gehad hebbende ontleding of vervluchtiging gedurende het roostproces bij 200 — 210° C van eenige neven-alkaloïden met laag smeltpunt, terwijl de morfine met een smeltpunt nabij 254° (Heffer) bij de roosttemperatuur niet ontleed wordt of sublimeert Zoo verdwijnen tengevolge van het roosten praktisch volkomen de codeïne papavenne en narceïne, terwijl van de thebame slechts sporen overblijven. Met deze alkaloïden hebben we derhalve geen rekening meer te houden bij het nagaan van den invloed van opiumrook op het menschelijk organisme.

Het meermalen genoemde roostproces, dat het opiumdeeg heeft te ondergaan, is een van de allerbelangrijkste bewerkingen uit het bedrijf voor de bereiding van rookopium. Kleine fouten daarbij gemaakt, wreken zich geducht bij den verderen gang der fabricage zoomede op de kwaliteit van het eindproduct.

Het doel van dit proces in tweeledig, n.1. eerstens het verwijderen van die bestanddeelen uit het opium, welke de rookeigenschappen ongunstig zouden beïnvloeden, als harsen, caoutchoucachtige bestanddeelen, onoplosbare plantendeelen, e.a., terwijl het in de tweede plaats dient om het gewenschte aroma op te wekken evenals dit bij het branden van koffieboonen gebeurt. De genoemde te verwijderen stoffen worden door het roosteren verkoold; maakt men dus van de verkregen, z.g. roostkoeken een water-ektract, dan blijven die verkoolde deelen als onoplosbare bestanddeelen terug, terwijl het daarvan bevrijde opium in oplossing gaat. Een daaropvolgende decanteering en filtratie brengt dan de scheiding teweeg, waardoor een zuiver extract verkregen wordt. 6

Het schijnt een welbewezen feit te zijn, dat de uitwerking van opium, evenals ook van morfine, bij de Aziatische volken en de Westersche geheel verschillend is en die uiteenloopende reactie komt volgens E. Starkenstein vooral bij het rooken tot uitdrukking.

Simon houdt het voor uitgesloten, dat de morfine als zoodanig bij de werking van het opiumschuiven in aanmerking kan komen, daar bij de verbrandingstemperatuur de morfine reeds lang ontleed moet zijn. Narcotine ondergaat hetzelfde lot. Het moeten dus wel de hoogere ontledingsproducten zijn, als pyrrol en pyridine en homologen, zoomede aminen en ammoniak, welke den opiumroes veroorzaken en die bij veelvuldig gebruik tot heftige hchaamsstoornissen aanleiding geven.

Sluiten