Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonden eenige injectiespuitjes, welke door een Chinees zelf vervaardigd waren van bamboe. Hiertegen valt niets te' doen, maar óm deze spuiten te kunnen gebruiken voor een onderhuidsche inspuiting had hij echter een injectienaald noodig. Deze zijn moeilijk zelf te vervaardigen en zullen ook niet vervaardigd worden zoolang ze in den handel vrij te verkrijgen zijn. Het integreerend deel is dus niet de injectiespuit, maar de injectienaald.

Deze injectienaalden behooren derhalve evengoed aan wettelijke bepalingen onderworpen te worden als de verdoovende middelen zelf.

Al is de morphinist zwak, hij is toch vindingrijk om zich het gewenschte euphorie-aanbrengend middel te verschaffen. Vóórdat de opiumwet de aflevering zonder geneeskundig voorschrift onmogelijk maakte, werden in de apotheken herhaaldelijk verzoeken gedaan om een herhaling van een morphinebevattend geneesmiddel, waarbij dikwijls voorgegeven werd, dat de pas gehaalde hoeveelheid verloren was gegaan, doordat het fleschje gebroken was. Uit een kast van een geneesheer heeft men wel blanco, met naam bedrukte, receptenpapiertjes weggenomen om hierop met valsche onderteekening een recept voor het verkrijgen van verdoovende middelen te schrijven. Trouwens, vervalschte recepten zijn onlangs nog hier te lande voorgekomen.

Vergiftigingsverschijnselen. Bij acute vergiftigingen. Karakteristiek is het geleidelijk begin en het in etappen dieper worden van de narcotische vergiftiging, die tenslotte in coma overgaat en eindigt met den dood. Soms treedt in het begin een prikkelingsstadium op, waarin de slachtoffers druk zijn en weinig voor rede vatbaar. Betrekkelijk vaak treedt in het begin misselijkheid en braken op. Dan volgt een toestand van moeheid, waarin het slachtoffer ongeschikt voor lichamelijk werk en meer of minder suf wordt. Ziektegevoel kan lang uitblijven. De ledematen worden zwaar en een onweerstaanbare drang tot slapen doet zich voelen. Eerst later vallen de patiënten werkelijk in slaap, waaruit zij in het begin nog wakker gemaakt kunnen worden, totdat ten slotte diepe narcose intreedt en de patiënt bewusteloos met verslapte spieren terneerligt.

De dood treedt meestal na 6—30 uur in, in uitzonderingsgevallen zelfs nog na 3 dagen. De dood is het gevolg van ademverlamming.

Sluiten