Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overwegingen zal laten weerhouden tot het nemen van maatregelen waarvan volgens Haar oordeel te verwachten is, dat zij inderdaad tot geleidelijke vermindering van het gebruik zullen leiden", na te komen*). Immers, een geleidelijke overgang, bv. in 10 a 15 jaren, van het nu van Overheidswege gecontroleerde en zooveel mogelijk beperkte gebruik, tot een universeel verbod — een dadelijk ingaand verbod wordt door iederen deskundige op meerdere gronden, doch inzonderheid doordat de oplossing van het opiumbeatrijdingsvraagstuk slechts door samenwerking der produceerende en consumeerende landen is te bereiken, als ondoelmatig afgewezen — zou in budgetair opzicht de beteekenis hebben, dat gedurende die jaren de dekking van 1/200 a 1/300 gedeelte der gewone uitgaven in de geleidelijk toenemende opbrengsten der bestaande middelen zou moeten worden gevonden, of, dat daarvoor nieuwe middelen van inkomsten zouden moeten worden gezocht, hetgeen uiteraard voor een land als Nederlandsch-Indië niet onoverkomelijk is.

De vraag, wanneer de omstandigheden zóó zullen zijn, dat met de geleidelijke afschaffing binnen een bepaalden termijn kan worden aangevangen, zal krachtens de reeds eerder vermelde opiumconventie, waartoe Nederland mede voor Nederlandsch-Indië is toegetreden, door een Volkenbondscommissie worden bepaald. Het zou buiten het bestek van dit artikel vallen om aan te toonen, dat met name de toestand in de papaver-verbouwende landen thans nog niet zoodanig is, dat dit tijdstip kan aanvangen, en evenzeer, dat het voor een daadwerkelijke bestrijding van het opiumschuiven hier te lande in alle opzichten funest zoude zijn om, buiten verband met de andere landen, waar het gebruik nog is toegestaan, en zonder rekening te houden met het stadium, waarin de contróle op den papaverbouw verkeert, tot een algeheel verbod van opium schuiven dadelijk of op korten termijn over te gaan, doch het bovenstaande kan reeds voldoende zijn om zelfs hen, die wellicht aan een andere dan de thans internationaal aanvaarde bestrijdingswijze de voorkeur mogen geven en een ander inzicht mogen hebben in de mogelijkheid tot directe bestrijding van het opiumeuvel dan de Nederlandsen-Indische Regeering, in ieder geval onvoorwaar-

K De«J,tgaven tot rechtstreeksche bestrijding van den smokkelhandel en dergelijke, die in totaal een zeer aanzienlijk bedrag uitmaken, zijn evenmin als subsidies voor opiumbestrijding, hierbij in mindering gebracht.'

Sluiten