Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1«. Dil.ran, membeli tjando. di pcndjoealan ju, tidak l,™bD[| dalan, aoerat bi

!.. Dil.ru, „empoenjei dan -»«tap tjandoe, »_jimp.D d.n „™ok., djitjing Ju, teronpat dari tjandoe

Koe di tcmpat jang tidak terseboel deloa aoerat Ini.

V "j"*"! k«"J« ko'di didjoeal kambali ka pendjoealan regi, J.„, ter,eboet a,,^ merll

te D*™»1« b»°i'k"i» 'J»"J»« "rl« lang dibeli dalan. Sggp^-*. /tZu _L . li

——— — . Udak boleh

lcbik dari pada 1 — Mti

U. Tjandoe da» djitjing jan, dipoenjai pada aatoo ,id.k bolch lebib dari pad. — if». Mlf

,i»n<l»l! °" «^X?= mata djitjing.

Djikalan pinden baroe. ntemberi tahoe kepad. pega™ nagri jaag dik.e*»kan „entberi aoerat idein ini M*M"« maV^ d" •»>■»'■ . n.gka' dan tjap, dalan, aoerat idzin ini, dentikl.»

djoeg. akan aen,hi]u,k.n atan menggaotl gaatbar jang aocdah dilekatkan dl aoerat tal **' D0*r,ne n^rikan tjanda. kepada arang jang Üdak teritaa Idiin pada aoerat tal

»** dipakai .el.ra....n,Mj. to,,. djikato tidak di-

tjaboet lebih dahoeloe. ^/ /

10.. Saera. idain ini naroes ditoendjoek djikalan pffia™! Optan^ peg.™ Booin .,.„ pe,..., Miti, mte.

ta melibot.

"r ")"-'- j rn r.,-t .. ,., hr]. ,^ ^ ^ ^ ^

d<* "B" 4«»l«n memakai lebih dari pada peu,belUB , .

Sluiten