Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kort twee stoomschepen der Gouvernements Marine in dienst gesteld, welke werden gebezigd voor het begeleiden van schepen, met het doel, de bemanning daarvan te beletten sluikwaar onderweg af te geven aan kleine prauwen of dit op andere wijze over boord te zetten (bijvoorbeeld door gebruik maken van drijvers), zoomede voor het bekruisen van verschillende wateren en kustgedeelten.

Sinds 1930 zijn bedoelde schepen vervangen door een nieuwe snelvarende opiumjager van moderne bouw en constructie, welke beter dan de beide vorengenoemde reeds verouderde typen van schepen, aan het gestelde doel beantwoordt. Bovendien zijn in eenige havens motorbooten in dienst gesteld ten behoeve van de Politie en ter bewaking van schepen.

Voorts zijn, ter bestrijding van den sluikhandel in opium en andere verdoovende middelen, fondsen ter beschikking van het hoofd van den dienst der Opiumregie en een aantal Hoofden van Douane-kantoren, en is een premiestelsel in zake aanhalingen van sluikwaar ingesteld.

Wijziging van de opiumpolitiek.

Wij zagen boven reeds, dat de Regeering, verontrust door de sterke toeneming van het debiet in de voorspoedige na-oorlogsjaren, overging tot het treffen van maatregelen om het opiumgebruik te verminderen, o.a. door een uitbreiding van het licentiesstelsel, verscherping der bepalingen en prijsverhooging.

In het tijdvak van 1920 tot 1925 nu, gaf het debiet een teruggang te zien met niet minder dan 50%.

Indien deze daling uitsluitend het gevolg ware geweest van vorengemelde maatregelen, dan zou terecht van een verblijdend resultaat gesproken kunnen worden. Zulks was echter niet het geval. Immers, zij was mede het gevolg van de in dat tijdvak heerschende algemeene malaise, doch ook van den steeds toenemenden sluikhandel, welke in hoofdzaak viel af te leiden uit de voortdurende stijging van de in totaal per jaar aangehaalde hoeveelheden.

Moeten als oorzaken van dien toenemenden sluikhandel eenerzijds genoemd worden de verwarde toestanden in China, waardoor uitvoer uit dat land gemakkelijk kon plaats hebben, anderzijds bleken voor verschillende gebiedsdeelen de beperkende bepalingen te ver te zijn doorgevoerd. Wederom werd de stelling bewaarheid, dat, waar de Regie te kort schiet in de voldoening aan

Sluiten