Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Medische behandeling van opiophagen. Ook de medische behandeling van aan opium verslaafden heeft de volle aandacht der Regeering. De in het vorige jaar tot stand gekomen „Subsidieregeling voor opiophagenverpleging" (Staatsblad 1930 No. 135) schept de mogelijkheiid, dat aan zelfstandige gemeenschappen en andere rechtspersonen, die de verpleging van opiophagen ter genezing van hun opiumzucht of ter afwenning van het opiummisbruik als een bijzondere taak op zich nemen, binnen de grenzen der bij de begrooting jaarlijks daarvoor toegestane fondsen, van landswege tegemoetkomingen worden verleend. Deze kunnen bestaan uit een som in eens of uit periodieke uitkeeringen, dan wel uit kostelooze verstrekking van geneesmiddelen uit 's Lands voorraad.

Met toepassing van bedoelde regeling werd nog hetzelfde jaar ten behoeve van de bouw van de bij het Zendingshospitaal „ImmanuèT te Bandoeng op te richten afzonderlijke af deeling, bestemd voor de behandeling en de verpleging van opiophagen, een tegemoetkoming toegekend ten bedrage van het totaal der werkelijke uitgaven, of ten hoogste ƒ 40.000.—. Ook voor 1931 werd voor dergelijke doeleinden eenzelfde bedrag uitgetrokken.

Omvang van het opiumgebruik hier te lande.

Ten einde ten slotte den lezer een denkbeeld te geven van den in vergelijking met omliggende landen van het Verre Oosten betrekkelijk geringen omvang van het opiumgebruik in NederlandschIndië, wordt hierbij gevoegd een overzicht van de verdeeling van het debiet der Opiumregie m 1930.

Zooals daaruit blijkt, zijn er in totaal rond 80000 schuivers van Chineesche herkomst en 90000 Inheemsche schuivers van regieopium. Dit beteekent, dat gemiddeld in geheel Nederlandsch-Indië ongeveer op elke 15 Chineezen en op elke 650 Inlanders 1 schuiver van elk van beide bevolkingsgroepen voorkomt t.w. op Java en Madoera ongeveer 1 op elke 30 Chineezen en 1 op elke 500 Inlanders en in de Buitengewesten 1 op elke 10 Chineezen en 1 op elke 1800 Inlanders.

In 1930 was het gebruik van regie-opium per Chineeschen schuiver gemiddeld 11,99 thail *) en per Inlandschen schuiver 3.56 thail per jaar; in 1929 bedroegen deze hoeveelheden respectievelijk 12,60 en 3,96 thail. Per hoofd der bevolking werd in 1930 aan regie-

*) 1 thail is ca 38.6 g.

Sluiten