Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen. Neen, de school moet in de eerste plaats meewerken om een nieuwen wil voor de toekomst te wekken.

In deze omlijsting behoort ook het opiumvraagstuk thuis. Het zal eerst echt overwonnen worden van het volksleven zelf uit, omdat er een geslacht opstaat, dat de verwoestende werking ervan voor het persoonlijk en volksleven doorziet op grond van de oprechte begeerte naar een levender, sterker en waardiger volksbestaan. De weg, die het meeste succes belooft, schijnt dan, in dit verband doordenkende, nog niet zoozeer te zijn om op zoo groot mogelijke schaal op de scholen kennis van het opiumvraagstuk te doen bijbrengen. Zeker, kennis is macht, kennis is liefde, maar kennis op schoolsch-intellectueele wijze verkregen, blijft zoo vaak de loutere, steriele overdracht van een quantum kennis. Kennis en kennisoverdracht worden pas levend, doen pas een levenwekkende vonk overspringen, wanneer de overbrenger ervan het innerlijk in beweging weet te brengen, m.a.w. zelf echt ontroerd is over de maatschappelijk-moreele strekking, die zijn onderwijs bevat. De school kan een mooi middel worden om het verzet tegen en de overwinning van het opiumkwaad van het volksleven zelf uit tot een feit te maken, wanneer de onderwijzers zelf hun positie leeren zien, niet als een bezoldigd bekleeder van een positie, maar als een bevoorrecht en verantwoordelijk meebouwer aan de vernieuwing van het leven van zijn volk. De vruchtbare verbinding van „School en Opium" ligt dus over Kweek- en Normaalscholen heen.

Sluiten