Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Volkswil beslissend

door Raden Ngabehi Sosrohadikoesoemo,

Gedeputeerde van den Provincialen Raad van Midden-Java, Lid v. d. Volksraad, LM der Opiumbestrijdingscommissie.

Ter voldoening aan het verzoek van het Hoofdbestuur van de Nederlandsen-Indische Grootloge der Internationale Orde van Goede Tempelieren om mijn meening inzake het opiumgebruik en de bestrijding daarvan in Nederlandsch-Indië, kenbaar te maken, moge het ondervolgende ter kennis worden gebracht.

Niet meer is het, dunkt me, noodig, hier uiteen te zetten, dat opiumgebruik voor den consument op den langen duur funeste gevolgen moet hebben, wijl zulks algemeen bekend is. Niemand toch zal dit willen ontkennen. Eveneens zal het geen bestrijding ontmoeten, wanneer hier de stelling wordt geponeerd, dat, bijaldien een groot aantal verslaafd raakt aan opium, dit die volkswelvaart in gevaar brengt.

Waar nu de bevolking dezer gewesten ook door het opiumkwaad is aangetast, spreekt het van zelf, dat het op den weg der Regeering ligt om maatregelen te treffen, opdat het kwaad in zijn voortgang worde belemmerd. De eenvoudigste oplossing zou zijn, wanneer de Regeering het opiumrooken geheel ging verbieden. Doch om zulk een verbod te kunnen uitvaardigen, zou de Regeering ook den invoer van het heulsap in den geheelen Archipel moeten kunnen 1>eletten. En dit laatste nu is niet wel mogelijk, daar het opiumvraagstuk bij uitstek een internationaal probleem is, zoodat zonder de daadwerkelijke samenwerking van. die landen, die in de opiumproductie en dito-handel hun voornaamste bron van inkomsten hebben, zooals Perzië, Burma en wellicht ook nog enkele provincies van de groote Chineesche Republiek, van afdoende beteugeling van het opiumkwaad nooit sprake zal kunnen zijn.

Behalve de bestrijding van het opiumkwaad, moet ook de tegengang van het gebruik van morphine en andere opium-derivaten alle aandacht hebben, vooral als men weet, op hoe gemakkelijke en niet in het oog loopende manier men zich het gewenschte quantum

Sluiten