Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inrichting niet z,eer wel mogelijk zou zijn. Het hangt zeer sterk van het aantal en het soort van patiënten af. De gezonde, goed gesitueerde, matige schuiver, bezield met den wensch om zoo spoedig mogelijk te genezen, omdat zijn werk, zijn zaken hem wachten, kan snel en gemakkelijk ontwend worden, desnoods poliklinisch. Elke methode heeft bij hem succes, niet dank zij die methode, maar dank zij de psychische instelling van den patiënt. De maatschappelijk en lichamelijk diep gezonkene, met weinig of geen vooruitzicht in het leven, met weinig wilskracht, of wel de andere, reeds tientallen jaren verslaafde, zij zijn het, die een nauwkeurige en goed geregelde behandeling noodig hebben, niet alleen lichamelijk, maar vooral ook psychisch in den vorm van persoonlijk overwicht van personeel en dokter, van moreelen steun.

Verlaat de patiënt het hospitaal na korter of langer tijd, dan wachten hem dikwijls nog vele moeilijkheden. Dikwijls is hij financieel en maatschappelijk aan den grond geraakt, kan hij niet dadelijk werk vinden. Is het verblijf in het hospitaal te kort geweest, dan voelt hij zich nog slap, ondervindt hij dit vooral bij zijn eerste pogingen om aan het werk te gaan. Jaren lang is hij gewoon geweest, bij iedere onaangename sensatie, bij pijn, bij geestelijke depressie, naar de pijp en het lampje te grijpen, 'die hem reeds zoo vaak verzachting van zijn lijden en euphorie hebben gebraoht. Zijn oude omgeving maakt het hem moeilijk, standvastig te zijn.

Het is daarom dringend gewenscht, dat hij in deze overgangsperiode, als het leven hem allerlei moeilijkheden in den weg legt, steun ondervindt. Daartoe is het stichten van doorgangshuizen (zooals thans in Mr.-Cornelis en sedert kort ook bij Bandoeng), het vormen van vereenigingen van oud-schuivers, kortom, het in één of anderen vorm organiseeren van nazorg, dringend gewenscht.

Zoo zal de strijld tegen het opiummisbruik naar vele zijden moeten worden gevoerd, door propaganda, door geneeskundige behandeling en nazorg, zeker ook door het aan banden leggen van het gebruik door regie en licentiestelsel, door toezicht op den handel. Als allen samenwerken om het gemeenschappelijk doel te bereiken, dan zal het wellicht éénmaal mogelijk blijken, de wereld te bevrijden van een misbruik, dat reeds velen heeft te gronde gericht

Sluiten