Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of injectie te doen slapen. Ik geef bij voorkeur pyramidon of lact. calc, daar de patiënten hiervan den smaak niet herkennen, terwijl bv. aspirine hun dadelijk bekend zou voorkomen; de truc zou mislukken.

Volgens bovenbeschreven behandeling gebruikt de patiënt veel minder opium of andere narcotica en herstelt zich hierdoor ook vlugger de algemeene toestand. Ik zou deze methode de „actieve" willen noemen, in tegenstelling met de „passieve'' slaapmethode.

Naar ervaring laat de opiumpatiënt graag het verbroken evenwicht herstellen; er is toch bij hem door het overdadige gebruik van opium een wilsslapte ontstaan. Onder de zelfs zware schuivers vindt men personen, die zich van koelie tot rijk handelsman hebben opgewerkt. Het zijn dus niet altijd de energieloozen, onbegaafden, die naar de opiumpijp grijpen, hetgeen men wel veronderstellen zou naar den indruk, dien de schuivers maken, wanneer zij zich om raad tot ons wenden.

Tot mijn spijt kan ik, grootendeels door mijn overplaatsingen, niet beschikken over betrouwbare gegevens ten opzichte van het aantal recidieven, hoewel ik zooveel mogelijk voeling houd met als genezen ontslagen schuivers. Hiertoe informeer ik ook bij andere patiënten uit dezelfde familie, kampong, enz.

Het komt mij voor, dat het aantal teruggevallenen niet hoog is. Het is onmogelijk, dat dit 70% zou bedragen, het getal door Ong Soe An, in het Orgaan van de Anti-Opium Vereeniging genoemd (zie Kwa en Tan); naar schatting ligt het procentisdTgetal meer in de buurt van de uitkomst, die Kwa en Tan vonden voor de blaarmethode. Daar ik niet alleen patiënten uit de buurt ter behandeling krijg, maar zij zelfs van ver hierheen komen, daar zij van kennissen of familie hoorden van hun genezing, doet mij dit veronderstellen, dat genoemde wijze van behandeling succes heeft en in den smaak valt. Ik mocht zelfs een schuiver uit Banjoewangi en een uit Lombok hier bij mij zien, die door vrienden, welke ik gedurende den tijd, dat ik op Bali werkzaam was, van hun schuiven heb afgeholpen, naar mij toe werd gezonden. Daar dit reeds tusschen 1925 en '28 moet zijn geweest, doet dit mij vermoeden, dat het aantal recidieven daar niet groot kan zijn.

Toch zou ik er met grooten nadruk op willen wijzen, dat wij met het opiumkwaad moeten bestrijden door de schuivers van hun zucht af te helpen, en hen door middel van nazorg te weerhouden in de oude fout te vervallen, maar door de jeugd vooral ervan te

Sluiten