Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met andere vereenigingen, een anti-opaimcongres zouden kunnen beleggen. Dit punt is zoo juist ook door de Anti-Opium-Vereeniging aangesneden; wij meenen evenwel, dat zoodanig congres niet uit de lucht kan komen vallen en dat wij dus eerst de mogelijkheden daarvan moeten peilen.

Belangrijke pers-medewerking zou aldus verkregen kunnen worden. °

u- Afsociatie. Zijn deze pogingen alle beproefd en is aldus de activiteit ten opzichte van het opiumvraagstuk doorgedrongen in de maatschappij, dan ware te probeeren allen, die daartoe bereid zijn, in een lichaam, in den geest van de Amerikaansche AntiNarcotic Association en de China Anti-Opium AssociatiM, te vereenigen. De doelstelling en tactiek van zoodanig lichaam kunnen wa. thans echter nog buiten beschouwing laten.

De beteugeling van het kwaad.

Bij de behandeling van het opiumverkoopstelsel, merkten wij reeds op, dat wij ten aanzien van de doorvoering van het licentiestelsel talrijke wenschen hebben. Deze moeten natuurlijk veel meer tot gemeengoed worden gemaakt.

Naast de wettelijke bepalingen, die de gemeenschap beveiligen tegen de verslavingsvergiften, vraagt echter hulp aan het individu de aandacht.

dienst1 W J hebben hi€rvoor °P net °°g den opiumbestrijdings-

Oplumbestrijdingsdienst. Men meene echter niet, dat het in onze bedoeling ligt, de taak der opiumbestrijdingsvereenigingen te delegeeren naar dien ambtelijken opiumbestrijdingsdienst, welke op het punt staat uit te sterven. Integendeel, wij zouden van de opiumbestrijdingsvereenigingen veel grooter activiteit en betere organisatie wenschen, waardoor zij haar taak beter kunnen aanvatten. Wij wenschen daarom wel den opiumbestrijdingsdienst terug, echter met dien verstande, dat deze thans wordt opgedragen aan de particuliere vereenigingen. De particuliere vereenigingen hier te lande zijn er alle toe moeten overgaan een of meer propagandisten in dienst te stellen, die tegen grooter of kleiner vergoeding zich geheel of gedeeltelijk vrij gemaakt hebben voor óe opiumbestrijding.

Wij kunnen moeilijk de daarmee bereikte resultaten over de

Sluiten