Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele linie beoordeelen,-tin echter tot de conclusie gekomen, dat, voor onze Orde althans, veel meer resultaten verwacht mogen worden, indien iemand met voldoende capaciteiten om leiding te geven, en beschikkend over een aantal Chineesche en Inheemsche helpers, zich aan dezen arbeid geheel zou kunnen wijden.

De vereenigingen zijn echter, ondanks den steun van de Regeering, vermoedelijk geen van alle finantieel-krachtig genoeg om zich een dergelijke organisatie te veroorloven, tenzij de Regeering zich-bereid zou verklaren, aan den opbouw van zoodanige organisatie ten volle mede te werken, eventueel de positie van het personeel zou garandeeren. Gezien de offers, die de Regeering teeds bereid is te brengen voor de opiumbestrijding, en gezien het feit, dat de Regeering vroeger een ambtenarencorps voor de opiumbestrijdingsdienst onderhield, meenen wij, dat een verzoek in dien geest tot de Regeering gericht, niet zonder meer afgewezen zal worden.

Individueele hulp. Onder volledige erkenning, dat ieder mensch het recht heeft geholpen te worden, indien hij hulp behoeft, zouden wij toch, onder verwijzing naar het reeds eerder aangevoerde, er op willen wijzen, dat wij niet zonder meer de eerste de beste, volgens eeil lijstje van patiënten, in aanmerking moeten brengen voor opiumverpleging.

Het veelvuldig falen der behandeling zou deze in discrediet kunnen brengen, terwijl bovendien de arbeid der bestrijdingsvereenigingen besteed wordt aan menschen, die dezen arbeid niet kunnen verder helpen.

Wij meenen daarom, dat ten aanzien van de opiumpatiënten te voren verschillende factoren overwogen moeten worden, n.1.:

1. de aanleiding tot het opiumgebruik; -

2. de duur van het gebruik en de mate van verslaving;

3. de opleiding van den patiënt — vakkennis, etc;

4. de mogelijkheid, dat na beëindiging van het opiumgebruik in een passende maatschappelijke omgeving wordt teruggekeerd;

5. de familie-omstandigheden;

6. de kans op het verkrijgen van werk.

Geldt dit in hoofdzaak voor die patiënten, welke in zoodanige mate verslaafd zijn aan de schuifgewoonten, dat klinische behandeling voor hen noodzakelijk is, daarnaast zouden wij evenwel de

Sluiten