Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, - »* «lierhpn van 't velleden.

Luistert ons hart naar t ruiscnen van

Is zij het niet, die uit een golf geboren,

Als 't branden van den vloed - Apnrooite. HL Venus, wier betooverende stralen De kleinen opvoert en de sterken stort Om beiden tot haar hemel in te halen Xr ook de zwakke tot een schepper wordt; S «ÏÏc wie de rijksten bleven ploegen Op 't steenen land van 't eigen eenzaam^ Doch van wie weinig schooner gaven droegen dT**: stillen glimlach - dan eenden smk, Hi is 't, die onze wankele gedachten Met nieuwe vleugelen heeft aangedaan

Aanieder droomvervulden graver zendt, TrfisTdie wij ten slotte allen zoeken, Waalheen ons aller hunkrend hart zich wendt: ^ Schoonheid zelf, die daagt mt bare leden, Voor wie de vrome vinder nederkmelt, Dien zij verheft van zijn onzahgheden, SS zij met haar zingend geluk bezieltl - -

Muze beziel gij mij in deze zangen Waarin eeen matelooze jeugd meer juicht, WaaThet aUeen maar fluistert van verlangen luistrend van uw heerhjkheid getuigt En door uw Uefehjke beeld bevangen

%?w *--fes - SïïSJr&i-.

Sluiten