Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorschriften, neergezonden uit een geest, die rijp was, rijp tot zelfs voor den Dood, - zien wij nogmaals volledig verzaamd alle de schoone eigenschappen en alle de hooge, sterke en milde beginselen, die dezen dichter van meet af aan onderscheidden.

Weinig kunstenaars weten zoo vroeg en zoo voorgoed, wat hun roeping is; en wellicht alleen die kunstenaars, die voorbestemd zijn tot een vroegen Dood.

Hij is een der eersten onder ons allen geweest, die gevoeld ! heeft, dat de kunst er niet zij om zichzelve, maar om de menschheid op te heffen tot haar eigen waarlijk wezen; de eerste, die gesproken heeft van de verantwoordelijkheid van I den kunstenaar; de eerste die gezegd heeft dat kunst moet brengen de katharsis, de reiniging, d. i. „de harmonische ' bevrijding uit de tragische disharmonie van ons leven". En in dit zijn laatste geschrift zegt hij het ons nogmaals, in den kristal-helderen vorm dezer spreuken; en zij waarhjk zijn als „geslepen juweelen", „van Gods vuren vervuld".

Zoo verschijnt ons bier de door zoovele duizenden geliefde zanger van het eenvoudige, diep-menschehjke hed, - als de dichterlijke wetgever, die voor hij stierf ons zijn geboden .✓gaf van deemoed, die niet kleinmoedig mag zijn, van arbeidzaamheid en zelfstandigheid, van zelfverloochening en edel✓moed, van aandacht en echtheid, van bedachtzaamheid en ^geduld, maar ook van de vermetelheid, die de geroepenen kenmerkt, en van het waarachtig doel aller kunst.

Dan richtte hij zich met zijn stoeren raad tot de maatschappelijke werkers; doch de Dood nam hem weg, voor hij had uitgesproken, voor hij zich nog gewend had, in een derde en een vierde, voorgenomen, spreuken-reeks, tot de Geheven, en tot de Eenzamen; - en wat de voltooide spreuken ons zijn, doet de niet geschrevene dubbel betreuren.

De goud-ernstige klank echter van deze stem zal niet nalaten zijn tijdgenooten te doordringen, en zal worden gehoord door wie na ons komen.

CAREL SCHARTEN

Sluiten