Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SINDS Descartes met zijn „cogito ergo sum" het accent verlegde in de menschelijke bewustzijnsgesteldheid is de bewustzijnsphilosofie en psychologie1), via Kant's criticisme, al meer naar voren gekomen* Daarmede werd de nadruk van uit de zijnsgegevenheid in de bewustzijnsgesteldheid verlegd. Hetgeen de nieuwe tijd sedert den uitgang der Middeleeuwen2) in empirisme, renaissance, humanisme benaderde, blijkt aldus principieel voltrokken in een „Kopernikaansche omkeering"8) van het Theocentrische tot het anthropocentrische. Wij wenschen aan al hetgeen op deze wijze aan wetenschappelijke en wijsgeerige doorvorsching en bezinning gewonnen werd, allerminst te kort te doen en waardeeren het ten volle maar voor de wezenlijke beschouwing der Christelijke werkelijkheid en waarheid is deze omkeering mede verduistering geworden.

Phaenomenologie i

Sluiten