Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steldheid de overwegingen der Christelijke overtuiging na te gaan, ondernemen, vindt, zooals in ons woord vooraf opgemerkt, hierin zijn oorzaak, dat wij ook van deze, gelijk van alle zijden, de onaantastbaarheid dier Christelijke overtuiging naar haar wezen bevestigd achten.

Waar wij hier van,,phaenomenologie"spreken, nemen wij (gelijk ook reeds ter plaatse aangeduid), dezen term in een eigen beteekenis, ml. als overweging van de bewustzijnsgesteldheid der Christelijke beschouwing, welke bewustzijnsgesteldheid in zich zelve dan voorts, gelijk wij nader zullen zien, zijnsgegevenheid vooronderstelt. Dat wil zeggen: wij toonen aan, hoe het Christelijk bewustzijn uit kracht van zijn gansche houding inhoudt of liever projecteert zijns-data of facta, die, als zóódanig, slechts in het bewustzijn zijn aan te treffen maar nochtans op zulk een wijze, dat dit bewustzijn als van zelf wordt voortgedreven tot zijnsvoorondersteUingen. De Christelijke bewustzijnsgesteldheid dient zich dus aan als representeerende zijnsgegevens eener „werkelijkheid", die in den bewustzijnskring benaderd wordt.

Dat de mensch niets waarneemt, voorstelt, kent, weet of denkt dan hetgeen in zijn be-

Sluiten