Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wustzijnskring besloten is, mag een onweersprekelijk gegeven heeten, een gegeven* dat wel geen bezonnen man van wetenschap zal ontkennen. Wij, menschen, kennen of gelooven niets dan hetgeen zich in onzen bewustzijnskring aandient. In zooverre heeft alle criticisme, subjectivisme, idealisme, of hoe men het noemen wil, gelijk, onvoorwaardelijk. Maar deze onweersprekelijkheid beteekent daarom nog niet, dat er op geen enkele wijze, hetzij door geloof, hetzij door overweging, een weg zou zijn te vinden om te besluiten tot het „zijn" of „zoo-zijn" van hetgeen zich in den menschelijken bewustzijnskring opdoet. Maar, en hierop komt het allereerst aan, zelfs hetgeen zich in den bewustzijnskring als „objectief" tegenover het „subjectieve" voordoet is, als zoodanig, als objectief „voorgesteld", dus mede nog besloten in den bewustzijnskring of de voorstellingswereld9). Het bewustzijnstranscendente gaat daarom, gelijk wij nader zullen zien, nog boven of ook wel achter het objectieve uit of om. Wie bewustzijnsgegevens of gesteldheden als verwijzing naar zijnsgegevens of gesteldheden wil aantoonen en handhaven moet daarom methodologisch öf deductief van het „zijn" uitgaan om aldus tot het „be-

Sluiten