Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstige en Christelijke wereldbeschouwing25) worden gesproken. Voor dien tijd heerschen dra gemakzucht en traagheid van geest onder den schijn van vroomheid of Goddeloosheid beide. Een wel doordachte kenleer doorziet voorts, dat de objectieve kenhouding, niet slechts uit Godsdienstig geloof maar ook uit wetenschappelijke overweging, de (in ieder geval aanvankelijk) eenig juiste mag heeten. Zoo vaak wordt naar het Christelijk bewustzijn eenvoudig betuigd, dat „God en Zijn Woord" primair is aan alle menschelijk bestaan, ervaren en kennen. Deze stelling is onweersprekelijk. Jammer alleen, dat men menigmaal de moeite niet neemt, haar in haar klaarheid en kracht te toonen en te handhaven. Ook dit is traagheid des geestes, zooals men zich in Godsdienst, Christendom en Theologie helaas maar al te vaak met een geloovig gebaar afmaakt van vereischte noestheid van denkarbeid. Het valt dan ook niet te verwonderen, dat op zulk een wijze religie, Godsdienst en Theologie in discrediet raken, zelfs bij meer onbevooroordeelde wetenschap. Gelijk wij echter zagen, is de objectieve kenhouding als zoodanig gerechtvaardigd en zelfs geeischt door het kentheoretisch te constateeren allereerste gegeven der individueele

Sluiten