Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gekenmerkt. Want ook de bijbelsche getuigenissen bevestigen de beweging, den voortgang, het proces, zoowel in de Goddelijke bemoeienis als in de menschelijke bewustzijnsgesteldheid84). Het voortgaande gegeven der menschelijke bewustzijnsgesteldheid is deze, dat zij beweegt, wijl bewogen wordt; anders ware zij niet geopenbaard en antwoordde zij ook niet op Openbaring. Want Openbaring is zijns- en bewustzijnsverwerkehjking of actualiseering. En, zelfs daar waar men zich op Gods Woord beroept, is dit beroep als zoodanig, een bewogen zijn uit en zich bewegen tot dit Woord, waarop men staat en gaatl Wel overwogen, blijkt daarom, tegengesteld aan eenzijdige en onhoudbare bewustzijns- en werkelijkheidsontwrichting, dat aan scheppingsgeloof juist bewegingservaring aangaande Alwording en bewustzijnsactualiseering beantwoordt. Vandaar, dat het Bijbelgetuigenis alzijdig belijdt: door Uw bewegenden Wil zijn zij en zijn zij geschapen, omdat zij bewogen Wijken86) uit de bewustzijnsgesteldheid tot de zijnsvoorondersteldheid.Zeker.demenschwordt primair door God bewogen naar Zijn Openbaring maar, omgekeerd, zou deze mensch niet bewogen kunnen worden indien hij niet bleek bewogen te zijn, dus zich te bewegen.

Sluiten