Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschelijken aanleg en mentaliteit, toegepast op het speciaal Christelijk gebied) neigen tot eenzijdige naar voren keering van den Geest en zijn Werk, dus, gelijk reeds opgemerkt, tot Geestdrijverij; intellectueel aangelegden zullen (onder denzelfden schijn en leus) neigen tot eenzijdige accentueering van het Woord en de Schrift, dus, gelijk reeds opgemerkt, tot Woorddrijverij, De geschiedenis van het Christelijk bewustzijn, van den aanvang aan maar vooral sinds de reformatie, bevestigt, gelijk wij Zoo straks reeds aanduidden, deze onze terloops gemaakte opmerking. Daarom, de Heilige Geest „werkt" en „wekt"140) geloof, leven, wedergeboorte, verlichting. En deze getuigenis is geheel conform met het zuiver inzicht, dat het leven en het licht, phaenomenaal beschouwd, gewekt wordt uit activiteit.

Daarom ook wordt het Werk des Heiligen Geestes bijzonder in verband gebracht met de regeneratie der Kerk als de nieuwe, herboren geestelijke menschheid, waaromtrent zoo straks nader.

Ter toelichting en bevestiging echter moeten wij er vooraf op wijzen, hoe ook het begrip „regeneratie" phaenomenologisch gerechtvaardigd wordt.

Sluiten