Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regeneratie echter treedt daar aan den dag, waar een nieuw beginsel (boven het reeds gegeven en zich ontplooiende phaenomeen uit) intreedt. Empirisch is dit aan te toonen, waar, b.v. het natuurrijk door het nieuw beginsel van het cultuurrijk wordt bezocht, ondergebracht, verdaan en omgezet in hooger orde. Hier komt het verschijnsel dus „boven zich zelf uit", terwijl het door evolutie slechts „tot zich zelf' komt.

En nu is het Christelijk bewustzijn aangaande het Werk des (Heiligen) Geestes zoo overtuigend, aangezien hier, volkomen accoord met de empirische gegevenheid, wordt beleden, dat de Geest (als Actualisator) tweeledige Werking of Werkzaamheid toont: naar de creatie door de actualisatie van het scheppingsrijk141), naar de regeneratie door de actualisatie van het herscheppingsrijk of nieuwscheppingsrijk. Zooals nd. door de Negativiteit van den Geest de cultuur van het menschenrijk het natuurrijk ontkennend te boven gaat, en, wederbarend indalend, uitheft; zoo gaat de cultus van het Godsrijk het menschenrijk weder ontkennend te boven142) om dit wederbarend indalend boven zich zelf uit te heffen en een te maken met het Godsrijk148).

Zoo blijkt de leer der regeneratie of weder-

Sluiten