Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Kaaba-heiligdom worden begroet, vereerd en opgelegd; maar zoodra het niet een meteoorsteen zal blijken, moet het wetstafel, reliquie, in één woord: heiligdom der eeuwen en der geslachten blijken, dus voortgaan en voortgang vinden, procesmatig naar eisch van wet, verzoening, heiliging. Zoo is zelfs de steen uit den hemel als wetmatig „gegeven", „voorgesteld", de waarheid echter wordt „geboren"184), dus uitgedragen naar het levensproces.

Het actueele blijkt derhalve, als bewustzijnsen ook als bestaans- en als levensdrang, achter al hetgeen verschijnt te roeren en te drijven. Het actueele echter blijkt tevens, gelijk wij zagen, de keerzijde van het ideëele in den bewustzijns- en den (vooronderstelden) zijnskring. Het actueele is daarom niet zonder meer te vereenzelvigen met het ideëele, het moet daarvan, als tegenpool, onderscheiden en er nochtans mee vereenigd zijn. Zoo kwam men er, ook in onzen tijd, toe, het actueele te noemen als, zoo niet te verwarren met het irrationeele. Phaenomenologisch doorzien is dit begrijpelijk, ofschoon aldra eenzijdig. Want het actueele is niet zonder meer het irrationeele, het is veeleer het antirationeele, dat met het rationeele, samengaande, gedurig is verbonden.

Sluiten