Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekent wereldproces, ml. het Goddelijke te binnenste buiten keeren van het eeuwige in het tijdelijke, van den Raad in de Daad. Het valt niet te verwonderen, dat zoo de verstandelijke, uiterlijke beschouwing het wereldeinde, gelijk gezegd, min of meer incidenteel naar voren keert als een komen op de wolken, een onverwacht intreden, hetgeen naar bijbelsche uitspraak mede geoorloofd en juist schijnt191) maar hetgeen, naar de keerzijde der bijbelsche Openbaring, niet ten volle wordt verstaan en doorzien192), indien men hier een zeker toevallig willekeurig, mechanisch einde zoude willen vermoeden zonder tevens in te keeren tot het organisch (heils)proces, dat, naar Christelijke uitspraak, den Christus niet slechts ziet komen op de wolken maar tevens ziet drijven achter het zienlijke naar Zijn „Godheid, Majesteit en Geest**193). Want de Christusverschijning, als zoodanig, is het wereldoordeel, niet slechts als wederkeerende Rechter maar tevens als inwonende en voorlichtende Norm, indien wij dit woord hier, zonder misverstand te wekken, bezigen mogen. Wil men hetzelfde anders zeggen, zoo kunnen wij het aldus uitdrukken: de Christusverschijning, als zoodanig, is niet alleen naar het uiterste van den tijd maar tevens naar

Sluiten