Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Wezenshouding aangeduid, uit kracht van de zuivere leer en het geheiligde leven, uit kerkelijke tucht tot kerkelijk heil204)* Wij spraken en spreken aldus in overgeleverde termen, opdat blijken mocht, hoe wezenlijk deze zijn, indien ze niet uiterlijk worden vervlakt maar innerlijk worden doorleefd en doorzien.

Het voleindigingsgeloof gaat voort uit de bewustzijnsverzekerdheid, dat het proces uit de Christusvolheid culmineert, ten uiterste. Ook hier laat de Actualisator, de Levensbron206) niet varen hetgeen Hij inzet en doorzet naar den voortgang van het bewogen proces der eeuwen, uit den uitgang van den onbewogen inhoud der eeuwigheid.

Zoo wordt het gelooven weten en gaat de liefde der Wezenserkenning het verstaan der verschijningservaring te boven206). Dezer dagen trof ons een betuiging, die Prof. Dr. W. His te Berlijn in een interview207) gaf aangaande de beteekenis van het religieuse leven, ook in therapeutischen zin. Het kan allerminst onze bedoeling zijn en het ligt ook niet zoozeer in de lijn van deze onze onderzoekingen om de waarde van hetreligieusbewustzijn in het algemeen of van het Christelijk bewustzijn te accentueeren in dien therapeuti-

Sluiten