Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukje geschiedenis uit de donkere Middeleeuwen zal hun nader komen. Taal en stijl zijn. eenvoudig. Aanbevolen. u'

Schrijver: Waldemar Bonsels. Titel: Mario en de dieren.

Uitgave van: Kemink en Zoon, over den Dom, Utrecht.

Biizonderheden: Vertaald werk, geschikt voor jongens van 10-16 jaar. Prijs ingen. f2.90, geb. f 3.90. Omvang 255 blz. Niet gefflustreerd. ^ .y.;.

Korte inhoud: Mario, een jongetje van 12 jaar die heel veel houdt van alles wat leeft, verliest zijn moeder. Daar hij nu wees is en niemand zich om hem bekommert, trekt hij het groote bosch in. Na dagen zwerven komt hu tenslotte bij een hut, waarin Dommelfei woont. Dommelfei is een zeldzaam vreemde vrouw; ze leeft geheel alleen m het bosch van wat het bosch haar aan planten en dieren oplevert. Bij haar blijft Mario inwonen. Hij leeft mee met het bosch, hij kent vossen en eekhorens en gaat met allerlei dieren vriendschappelijk om. Met den boschwachter komt hij op gespannen voet te staan; hij wordt door hem gevangen genomen, doch ontsnapt en zwerft dan eenzaam rond. Nu vindt Ingrid, de burchtvrouw hem, en als deze, die zelf kinderloos is, weet wie Mario is, neemt zij hem'bij haar in bet kasteel. tw;^ Beocrdeeling: Dit is een zeer mooi verhaal. Boeiend, spannend geschreven. Uit het geheele boek spreekt groote lief de voor het geschapene. Jammer dat er enkele malen „de lieve God" en „zalig" in voorkomen. Blz. 3b, 156, 102, 127, 234. Dit bad moeten vermeden worden. Het is voor de jeugd een prachtboek.

Aanbevolen. v- fle *"

Schrijver: Boschma, Hilbrandt. Titel: Blank en Bruin.

Uitgave van: D. A. Daamen te 's-Gravenhage.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk geschikt voor jongens van 12—15 jaar. Prijs in stempelband f2.40, ingenaaid f 1.40. Omvang 175 pag.

Korte inhoud: Een zendelingszoontje, wees, komt met rijn Indischen .bediende-voogd in het geboortestadje van zijn vader wonen. Van het oogenbük van znn komst af ondervindt bij veel last van een jongen, die later blijkt een neef van hem te zijn en bij wiens ouders hu na den dood van zijn bediende in huis wordt opgenomen. Die neef minacht hem om zijn donkere gelaatskleur en haat hem omdat bij gevoelt, dat zijn bruine neef beter is dan

Sluiten