Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Korte inhoud: 't Gaat over twee gezinnen. Koos behoort tot een lief en welvarend gezin. 'tLeed komt ten slotte door de ernstige ziekte van Vader, die echter gelukkig herstelt Het verhaal begint met de voorbereidingen voor de komst van de Koningin in het stadje. Daarbij en later bij het feest nog meer blijkt, dat Gert uit het andere gezin een vader heeft, die tot de „rooien" behoort. Dit gezin is arm. De moeder en Anneke dienen den Heere. Na den dood van Anneke wendt zich de socialist ook weer tot het christendom.

Het verband tusschen de twee gezinnen bestaat uit de omstandigheid, dat beide genoemde jongens op een Chr. school gaan, samen een schoolreisje naar Scheveningen doen en dat Koos Gert voor onaangenaamheden

tracht te bewaren. .,

Gert redt ook nog het zusje van een rijkelui s zoon, die hem vroeger had laten uitschelden en met wien hij gevochten had (Gerts wraak!)

Beoordeeling: 'tls eenvoudige, vrome lectuur. De behandeling" van het socialisme schuift den leeftijd van de jonge lezers wat op.

De schrijfster is in d'r kracht als ze van den gesprekvorm gebruik kan maken. Zoodra dit niet t geval is, is ze wat gauw uitgepraat Daarom is de eerste opzet wat breed en de laatste bladzijden gaan daarentegen op een holletje. „ Aanbevolen. A-

Schrijver: Van de Croese, Jan (pseudoniem voor: W. G.

V Tite^Wiilem Wijcherts, een dappere Alkmaarder

3°lMgave van: G. F. Oallenbach, Nijkerk.

Bijzonderheden: oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens van 10—14 jaar; omvang 181 bladz.; prijs f 0.70

geKorte1inhoud: Willem Wijcherts en Maarten Kitman zijn twee Alkmaarder jongens. Hun ouders behooren tot de aanhangers der „nye leere". Schele Ebben, een der zevenstuiverslieden van Alva, maakt jacht op ketters. Als hij Jan Arentsz tracht te vangen, wordt dit door Willem en Maarten verijdeld. Willem is herkend en moet vluchten. Komt met Geuzen in aanraking en zwerft vermomd het land door. Strijdt mee bij Heüigerlee en Jemmingen. Eindelijk komt hij vermomd met vrienden te Alkmaar. Daar worden Willems vader en anderen uit de

Sluiten