Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den boer wordt gekocht. Zoo begint weer het goede leventje voor Thor.

Beoondeelinfl: Zooals het bij haast al de boeken van dezen schrijver is, 'tzit hem niet in de eerste plaats in „w a t" hij vertelt, maar „h o e" hij dat doet. Dit verhaal is een illustratie van Spreuken 12:10: „De rechtvaardige kent het leven van zijn beest", 't Is boeiend verteld. De schrijver sleept u mee en ge gaat u èn voor Thijs èn voor Thor interesseeren. 't Is de sfeer, die de schrijver weet te scheppen, en die onze jongens telkens weer doet grijpen naar zijn boeken. Hij weet zoo zuiver te ontleden het verborgen zieleleven van zijn helden, onverschillig of dat kinderen of grijsaards zijn. Wat heeft hij 't kleine gebeuren van 't leven ïöndom goed bekeken. Inhoud, strekking, taal en stijl zijn uitnemend. Voor onze schoolbibliotheek kan ik vooral de groote uitgave van harte

Aanbevelen. G. D.

Schrijver: Van de Hulst, W. 6.

Titel: Jaap Holm en z'n vrinden.

Uitgave van: G. F. Gallenbach te Nijkerk.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 11—14 jaar; 9e druk; omvang 251 bladz. met 19 teekeningen van J. H. Isings; prijs f0.80 gec, f 1.25 geb.; groote uitgave f2.50 geb.

Korte inhoud: Jaap Holm, de zoon van een armen boerenarbeider op een dorp, heeft twee dikke vrienden: Kees Kollaard, een dokterszoontje, en Tom Rijsdijk, de zoon van den ontvanger. Ze halen met elkaar heel wat guitenstreken uit, die niet altijd door den beugel kunnen. Ook de oneerlijke Louw Stekkers en de laffe Gerrit Wittels zijn vaak van de partij. De eerste is dikwijls oorzaak van ruzie en verwijdering tusschen de kameraads. Baas De Bom, een rijke boer, door de jongens, niet ten onrechte, „Baas Brom" genoemd, bezorgt hun menig moeilijk oogenblik. Ouwe Kee en vrouw Peters zijn de weldoensters van het arme gezin van Holm, die door baas Be Bom is weggejaagd. Verdacht van diefstal bij Janna Kros, maakt Jaap een moeilijken tijd door, nu z'n vrienden hem afvallen De tegenspoed is Holms woning binnengetreden. Vermeden door de menschen, klemmen ze zich te meer vast aan hun trouwen God. Als de honger en de koude nijpen, worden ze bewaard voor opstand tegen God en rijst het gebed met te meer kracht naar den Hooge. Holm wordt ten onrechte van diefstal bij z'n ouden baas verdacht. De verdiensten, door 't baanvegen verkregen, worden gestolen door een landlooper. Maar God ver-

5

Sluiten