Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laat de Zijnen niet. Jaap redt het leven van Louw Stekkers, die zich op te zwak ijs waagde. Het blijkt, dat üe landlooper de dader is van de verschillende diefstallen. Vader en zoon worden gerehaMliteerd. Jaap krijgt zijn vrienden terug en zijn vader vindt als bode een loonend bestaan. , . .... ,

Beoordeeling: Een echt jongensboek, tintelend van frisch, opgewekt leven. Roerend schoon teekent de schrijver het leven van Jaap Holm in zijn gelooven en in zijn zonden Het boek is vol van eenig mooie, treffende passages, 't Begint al met de eerste bladzijden, waar hu de jongens sprekende invoert. Zoodra een jongen dit boek gaat lezen (en waarom zouden we de meisjes mtsluiten?), noudt het hem vast, want 't boeit tot het einde. tGaat niet aan om alle leuke tooneeltjes, spannende momenten,

teere" oogenblikken nader aan te duiden tBoek is er vol van. Bat 'tboek veel gelezen wordt, bewust wel de achtste druk. 'tMag dan ook in geen schoolbibliotheek ontbreken. Men neme de groote uitgave. Hartelijk aanbevolen.

Schrijver: van de Hulst, W. G.

Titel: Wout de scheepsjongen.

Uitgave van: G. F. Callenbach te Nijkerk.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 11-16 jaar; 2e druk; omvang 76 bladz., met 13 ül.; (prijs f 0.40. 'k, . ..

Korte inhoud: Na eerst bij een baas in de leer te zun geweest, komt Wout, na moeilijk verkregen toestemming van zijn moeder, als kajuitsjongen aan boord van een schip, dat hout moet halen in Oslo. Het zeemansleven bekoort hem niet zoo, als hij aanvankehjk meende. Op de heenreis valt hij uit het want en moet het bed houden, op de terugreis, als de vrouw van den reeder me haar 4jarig dochtertje Dora aan boord s, is ^wildheid de oorzaak, dat het kind van de kajuitstrap duikelt. Bu een

E op de Nederlandsche kust lijdt de bemanning schipbreuk en wordt Dora door Wout gerei.Als betooningT bezorgt de reeder hem een plaats <?P z«n kantoor Beoordeeling: Weer een goed Christelijk, verhaal van den matador onzer kinderschrijvers. Wat zijn bet karakter, de moeite en de strijd in 't jongenshart goed geteekend! Ontroerend teer en schoon zun de bladznden, w?arin wordt uitgebeeld de strijd van Wou , meiDora in de armen gekneld, tegen de wilde golven (hoofdstak^). Aanbevolen.

Sluiten