Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitstrekt. Zoo weet hij Roomschen en ketters aan de grijparmen van den „Bloedraad" te onttrekken, ten spijt van verklikkers en Spaanscbe soldaten. Gezonde romantiek ontbreekt niet, als verteld wordt over vervolgers en vervolgden, verklikkers en Boschgeuzen.

Beoordeeling: De schrijver tracht de geschiedenis uit den tijd van Alva's schrikbewind neutraal te behandelen, wat hem niet altijd gelukt. En dat is gelukkig. Toch is deze tweeslachtigheid oorzaak, dat we een eenigszins geflatteerd beeld van die jaren krijgen. Moesten wij in onze jeugd ons tevreden stellen met de geschiedverhalen van Gerdes, Louwerse en Andriessen, die alle drie in hun beschrijvingen eenzijdig waren, de tegenwoordige jeugd kan te gast gaan bij de historische lectuur van mannen uit onzen eigen kring als v. d. Hulst. Penning, De Zeeuw, Snoep, Brouwer, van Dijck, A. v. d. Fber e.a. Maar daarom willen we de boeken van Louwerse uit onze schoolbibliotheek nog niet weren.

Aanbevolen. G. D.

Schrijver: Hector Malot. Titel: Alleen op de werelduitgave van: G. B. van Goor Zonen, Den Haag. Bijzonderheden: Nieuwe, vrij bewerking van Hector Malot's „Sans familie", door J. M. Bloemink—Lugten en F. H. N. Bloemink, 2e druk; omvang: 2 deeltjes met 107 en 128 bladz. en 25 platen van Tjeerd Bottema; geschikt voor jongens en meisjes van 12—16 jaar; prijs f 1.65, geb. in één deel.

De volledige uitgave verschijnt bij D. Bolle, Rotterdam. f2.40 ing., f3.25 geb.

Korte inhoud: Als zuigeling van zes maanden was Remi in Parijs te vondeling gelegd. Barbarin, een werkman, neemt hem uit winstbejag aan- Moeder Barbarin hecht zich aan 'tkind, dat in haar zijn moeder zietOp S-jarigen leeftijd verkoopt B. hem uit armoede aan Vitalis, een reizend straatmuzikant- Nu begint een leven vol avonturen, dal eindigt met den dood van den ouden zwerver, die eigenlijk de eertijds beroemde Italiaansche zanger Carlo Balzani is. Remi blijft 2 jaar in een tuinmansgezin, maar moet dit verlaten wegen armoede. Weer vangt de zwerftocht aan, nu met Mattia, een vriendje. Hij maakt een mijnramp mee. Om moeder Barbarin te verrassen koopen ze een koe. Eindelijk vindt Remi zijn moeder, een Engelsche dame. Nu blijkt dat een oom, om de erfenis machtig te worden, Remi eertijds te vondeling had gelegd.

Sluiten