Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook uit Holland z'n troepenafd. opgeroepen voor den grooten tocht naar Rusland. Bij een troep chasseurs, is ook een vrijwilliger, een Amsterdamsen jongeling van goeden huize, die droomt van krijgsmanslauweren.

Als de troep in een Geldersch dorpje rust, wordt een boer gemolesteerd door een donkerkleurige Fransche sergeant. De vrijwilliger komt voor z'n landslieden op, het draait uit op een tweegevecht, en de sergeant wordt neergeveld. De Hollander moet vluchten en vindt tenslotte een schuilplaats bij Job Muz, die vrij mag visschen in de meren van het kasteel Nispenrode. Daar blijft hij als z'n neef. Na vele avonturen doorleefd te hebben wordt de „neef' in 1813 door den Franschen sergeant herkend en gevangen genomen. Dorpsgenooten bevrijden hem echter, met behulp van den dorpssmid, en hij vlucht naar Duitschland, waar hij in het leger der „verbondenen" dienst neemt Later keert hij terug als officier in Nederlandschen dienst en komt als teruggevonden zoon in z'n familie in A'dam terug. Hij ontvangt het nichtje van den heer van Nispenrode als bruid tot belooning!

Beoordeeling: Dit verhaal van Schippers is aardig verteld en boeit zelfs hier en daar den lezer sterk. Niet alle werken van S. zijn voor onze schoolbibliotheken geschikt. Dit kan men echter met volle gerustheid lezen laten. De jongens zullen er zeker met genoegen van genieten.

Aanbevolen. J. R.

Schrijver: W. Schippers.

Titel: De bosch wachter van den Oldenborn.

Uitgave van: J. N. Voorhoeve, Den Haag.

Bijzonderheden: Oorspr. verhaal. Geschikt voor jongens en meisjes, ouder dan 12 jaar. Omvang 159 bladz. Prijs geb. f 1.25, ingen. f 1.00.

Korte inhoud: Op den huize Oldenborn is de oude eigenaar gestorven en opgevolgd door een rechter, met weinig verstand van land- en boschbouw. Bovendien is 't een zeer eigenzinnig man. Dit leidt tot menigen twist met het personeel; één hunner, de boschwachter Wendels, wordt vernederd tot gewoon arbeider; hij wordt uit woede dan strooper in de bosschen van zijn vroegeren heer. Op een Oudejaarsavond verongelukt hij echter door 't ijs na een wilde achtervolging door veldwachters.

De landheer heeft een zoon, die slecht oppast en tenslotte naar Amerika vlucht, waar hij weer op den goeden

Sluiten