Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o.a. den brief van Prins Willem omtrent „het verbond met den Potentaat der Potentaten"; verder met het sterfbed en de profetie van Jan Arends.

De roman gaat over de liefde tusschen Rochus Cousemaker en Catherina Michielsen. De vader acht Rochus éérst te min voor zijn dochter, maar komt tijdens het beleg tot betere gedachten.

Beoordeeling: 'tls een goed christelijk boek. Geboeid heeft het mij niet bijzonder. Misschien, omdat er van deze soort lectuur zooveel aan de markt komt, misschien ook, omdat de schrijver zichzelf nog al eens repeteert en corrigeert. Voor jongeren is de stijl wat deftig en stroef. Hoewel de liefdehandel volstrekt niet romantisch is (rustig is het verloop: men is wat teleurgesteld, men praat wat, zucht wat, men kijkt elkaar aan, men zit hand in hand), is het boek toch het meest voor ouderen geschikt.

Een 14-jarige historie-beminnaar zal er echter mets verkeerds uit leeren. Hij zal opnieuw duidelijk zien, dat in kleine en groote gebeurtenissen Gods vinger is op te merken. Daarom wel:

Aanbevolen. A. K.

Schrijver: D. van de Spiegel.

Titel: Een andere jongen.

Uitgave van: G. F. Callenbach, Nijkerk.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal, geschikt voor jongens en meisjes van 8—12 jaar; omvang 54 bladz. met 10 ill. v. Joha. v. d. Ruit; prijs f 0.30 gec.

Korte inhoud: Anton Barendsen, een Amsterdamsche straatjongen, onder zijn kornuiten bekend als „Toontje Durf-al", komt als bleekneusje bij een Gelderschen boer. Hier wordt hij, dank zij de echte opvoedkundige tact dezer boerenmenschen, een „andere" jongen, d. w. z. van een heiden verandert hij door Gods genade in een Christen. Natuurlijk beleeft Anton, eerst in Amsterdam, later in Gelderland, heel wat meer of minder aardige avonturen, waardoor het verhaal niet weinig aan aantrekkelijkheid wint.

Beoordeeling: In dit verhaal komt vooral uit de waarde eener Chr. opvoeding en de kracht van het gebed in 't gezin voor en met de kinderen. D. v. d. Spiegel schrijft leuk: hij kan smakelijk vertellen. Hij heeft een goeden stijl. De teekeningen zijn werkelijk verklaringen van den tekst

Aanbevolen. D.

Sluiten