Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de voorrede schrijft de heer Den Boeft, dat het is „een boek voor jongens, voor meisjes, voor volwassenen, voor menschen van 8 tot 80 jaar". Voorzichtigheidshalve zou ik liever schrijven van 18 tot 80.

De ervaring in de klas (7e) is, dat bijna algemeen „Eens een straatjongen" mooier wordt gevonden.

Er komen ook nog al héél véél woorden in voor, die een 13 a 14-jarige lagere school-leerling niet 'kan vatten. Ik doe maar een greep: colleges, argumenten, zelf regeering, milieu, atmosfeer van het huis, surplus aan energie, sociaal werk, boycotten, sandwiches, Chèque, konto, tutoyeeren, enz. Konden, om den inhoud wat dichter bij de Holl. jeugd te brengen, vele Engelsche namen niet „verhollandscht" worden? Ik denk b.v. aan de veel voorkomende Tod Bryan, Mrs Knowles, Majorie, Tommy, 0'Breen, Duffer, Helmhouse, Sabinstreet, terwijl toch ook geschreven wordt over de Olmhoeve, Jim de „Makreel", enz. De illustraties zijn niet mooi en staan veel te ver van den desbetreffenden tekst af. Bijv. de illustratie van blz. 105 na pag. 224. Die van blz. 155 tusschen pag. 256 en 257.

Doch dit zijn bijkomstige kleinigheden. Het boek wordt voor oudere jongens en meisjes, dus boven 14 a 15 jaar.

Hartelijk aanbevolen. J- B.

Schrijver: TJittervaart, J.

Titel: Van twee jongens in een veelbewogen tijd.

Uitgave van: G. F. Callenbach, Nijkerk.

Bijzonderheden: Oorspr. werk; omvang 99 blz., gecart. f 0.50. Leeftijd 11—13 jaar.

Korte inhoud: De veel bewogen tijd is die van Lodewijk XIV: speciaal de tochten der Fransche troepen in Zuid-Holland onder Luxembourg. Het verhaal speelt in en rond Ameide, Langerak en Tienhoven. Dirk Vinet en Jan Vermaes, de twee vrienden, beleven allerlei avonturen, ook levensgevaarlijke. Zoo wordt Jan ook krijgsgevangen. Ook speelt een Hollandsche verrader een groote rol, later blijkt hij een oude bekende van schout Vinet te zijn.

Beoordeeling: Een aardig verhaal, dat in onze Bibliotheken wel menigmaal van z'n plaats zal gehaald worden. Dirk en Jan praten erg deskundig over de zaken van oorlog. En zijn voor hun jaren soms wat al te kloek en te kranig.

Dat Jan Vermaes, die uit tegenweer een Franschen bevelhebber ernstig verwondt, leven blijft en zelfs uit z'n krijgsgevangenschap kan ontvluchten, is wel een beetje

Sluiten