Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haal in den tijd van Karei den Grooten. Koning Karei van Frankenland, die zijn hof in Parijs heeft, doodt aan den maaltijd in zijn paleis een neef van Graaf Aymijn van Ardanen. Zoo ontstaat een vete en een oorlog, die jaren duurt. Graaf Aymijn verzoent zich met zijn heer en trouwt met 's Konings zuster Aye. Omdat haar man gezworen heeft al de loten van Kareis stam af te houwen, houdt moeder Aye haar i zonen, die haar geboren worden, voor hem verborgen. Later vindt hij ze en ontvangen ze allen den ridderslag. Reinout, de jongste, krijgt bovendien het ros Beyaert, een paard, zóó groot en sterk, dat nog niemand het kon bedwingen. Alleen Reinout gelukt dit. Bij de kroning van Lodowijk tot koning worden Graaf Aymijn en z'n vier zoons door den nieuwen koning zóó zwaar beleedigd, dat Reinout in z'n drift Lodewijk dood slaat. Bevreesd voor de gevolgen vlucht hij met z'n broers op het ros Beyaert. En nu begint een leven vol avonturen. Eerst strijden ze onder den Moorenkoning Saforet, daarna onder koning Iewijn in Noord-Spanje, die hun het kasteel Montalbaen schenkt.

Koning Karei, die den dood zijns zoons wil wreken, doet alle moeite om Reinout in handen te krijgen, hetgeen hem niet gelukt. Nu eens is het zijn moeder, dan zijn oom, de toovenaar Malegijs, die hem helpt, maar steeds heeft hij aan het trouwe ros zijn leven te danken. Eindelijk na Kareis aanval op Montalbaen vluchten de zoons weer naar moeder. Deze weet een verzoening bij haar broer te bewerken, waarbij het ros Beyaert wordt afgestaan.

Beoordeeling: Dit is een tragisch verhaal, waarin juist geteekend zijn de vleierij rondom Lodewijk en als gevolg daarvan diens hoogmoed, — de grootmoedigheid der Heemskinderen tegenover den verrader Iewijn, — de vereering van Reinout voor zijn vader, — het kinderlijk verlangen naar zijn moeder. Er is ook wel wat verouderds in het verhaal, b.v. des Graven voorkeur voor Reinout, enkel om zijn lengte en lichaamskracht. Maar daar staat tegenover zooveel goeds, dat dit oud verhaal in zijn nieuw kleed van harte kan worden

Aanbevolen. G. D.

Schrijvers: Van Diemen de Jel, Ingwersen, Van de Hulst, Van Kempen, Klijn, Lens, De Ridder, Risseeuw, Wapenaar, Wielenga, De Wilde, Claus en Koppier.

Titel: Hou Zee.

Uitgave van: J. H. Kok te Kampen. Bijzonderheden: Jongensboek met oorspronkelijke ver-

Sluiten