Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de aanschaffing van

Leesboeken voor de Christelijke School

met doorloopende verhalen, raadplege men CALLENBACH'S KEURGARVE, welke jaarlijks verschijnt; deze bestaat uit drie flinke deelen en bevat een overdruk van de boekjes, in dat jaar verschenen. Zoolang de voorraad strekt wordt telken jare aan alle Hoofden van Scholen, die aanvragen, een stel gratis gezonden.

Vooral de boekjes uit de Serie

VOOR ONZE KLEINEN

worden algemeen met grooten aandrang aanbevolen.

Alvorens te beslissen vergelijke men onze prijzen met die van anderen en verzuime dan niet ook met omvang en uitvoering rekening te houden.

De halve-prijsvoorwaarde is thans vervallen, zoodat ook de kleine

getallen tegen den laagsten prijs geleverd worden.

Onze uitgaven zijn alom in den Boekhandel verkrijgbaar.

NIJKERK G. F. CALLBNBACH

DE SCHOOL MET DEN BIJBEL

WEEKBLAD VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

Commissie van Redactie: A. Jonkman, J. Lens, H. J. Emous en A. J. Drewes

Met medewerking van vele vooraanstaande personen op het gebied van het Christelijk Onderwijs

jgSST" H.H. Hoofden, Onderwijzers en Onderwijzeressen, voorzoover U bovengenoemd blad nog niet mocht lezen, geeft U dan als abonné op. De abonnementsprijs, ƒ2.20 per half jaar, is zoo miniem (zelfs al zoudt U niet samenlezen met één of meer collega's), dat hij voor U geen hinderpaal kan zijn, van den steeds belangrijken inhoud van dit uitnemend geredigeerde orgaan geregeld kennis te nemen.

DE UITGEVERS

GOES OOSTERBAAN & LE COINTRE

Sluiten