Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rond kerstmis

voorgedragen bewering. Daarentegen strijdt een dergelijke opvatting met Rome's opvatting, die, zooals wij boven aantoonden, nog in zuiver Hellenistische gedachtentrant in den Advent de idee, niet de geschiedenis naar voren schuift.

Voor ons zieleheil is de Advent een kostbare tijd. Terecht vermaant Thomas a Kempis zijn leerling zich tot de hoogdagen met ernst en edelmoedigheid voor te bereiden1. Immers volgens Gods bestel wacht ons op elk groot feest een kostelijke genade, waardoor wij den Heiland, in het mysterie van den dag optredend, gelijkvormig kunnen worden. Hoe beter de voorbereiding, hoe minder aardsch vocht, des te spoediger en feller slaat de genadevlam door het droge hout van het offer.

Sint Ntcolaas.

Het eerste feest, dat in den Advent ons hef en dierbaar is boven andere, heet « Sinterklaas ». Goed gevierd past dit feest uitstekend in het kader van den Advent.

Drie dingen zuiveren bovenmate het hart van den mensen : gebed, boete en aalmoes. Geheel de Ad ven ts -liturgie maant ons tot bidden en versterven; het feest van Sint Nicolaas spoort ons vóór alles aan tot weldoen. Vreugde brengt dit feest in het hart der kleinen, menig misverstand werkt het tusschen volwassenen weg, op de strakke gezichten der minder-bedeelden toovert het een blijden glimlach.

Daar deze groote heilige meer dan andere al eeuwen lang de volksgunst geniet, heeft de grove en weinig kritische fantasie der breede schare de feiten van zijn leven hopeloos door elkander gehaspeld en er allerlei verzinsels doorheen gevlochten. Dientengevolge staat er weinig in zijn levensbeschrijving onomstooteüjk vast.

I. Imit., Lib. I, cap. 19, v. 27.

Sluiten