Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van kerstkribbe en kerstboom

nuel, onze Koning en Wetgever, verwachting der volkeren en hun Redder, kom om ons te redden, Heer, onze God.» (23 Dec.)

Hellenistische parallellen vindt men in «Theophaniën, Altgriechische Götteradvente» van Ludwig Weniger in Archiv für Religionswissenschaft, 22. B.,Heft 3-4, S. 17 ff.

Met deze vergelijking voor oogen moeten wij aannemen, dat de O-Antifonen, wat haar opbouw betreft, ontleend zijn aan de Grieksche literatuur en derhalve zóó oud moeten zijn, dat zij stammen uit een tijd, waarin — minstens onder de geleerden — dergelijke poëzie nog opgang maakte.

Het is inderdaad te betreuren, dat de heerlijke O-Antifonen zoo weinig gekend en bemind zijn door het hedendaagsche geslacht. Zij verdienen die vergetelheid allerminst. Met recht beweerd Dom Guéranger « dat zij al het merg der Advents-liturgie bevatten». Mogen minstens de vrienden der Liturgie in onze dagen haar de eereplaats inruimen, waarop zij recht hebben.

Van Kerstkribbe en Kerstboom.

Langzamerhand komen de Kerststallen voor den dag. Het geheele jaar door hebben de kribbe-beeldjes, voorzichtig in doozen verpakt, op den zolder geslapen en gedroomd. Doch zachtkensaan nadert hunne verrijzenis. De stal wordt ontdaan van een dikke laag stof. De beeldjes, met sponzen heel eerbiedig afgenomen, glimmen weer als nieuw. De een zoekt mos voor den kalen vloer in de arme hut, een ander stroo voor de kribbe, een derde verzorgt de lichten. Welk een stichting en poëzie schuilt er in die kleurige imitatie van Bethlehem's stal. Hoe dankbaar zijn wij den H. Franciscus van Assisië, op wiens aandrang in 1223 in de grot van Grecio onder grooten toeloop van volk zulk een nagemaakte stal werd opgericht. Van hem ging wel niet

Sluiten