Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

db vigilie van kerstmis

en zwaarwichtigheid te beweren. Immers, wat de geschiedenis van den Kerstboom aangaat, zijn wij poovertjes ingelicht. De eerste oorkonde desbetreffende is de kronijk van Schlechstadt uit het jaar 1600, daarna volgt die van Strasburg uit 1605. Nadien worden de berichten veelvuldiger. Dergelijke armzalige documentatie maant tot bescheidenheid in het beweren1.

***

Kerstkribbe en Kerstboom passen te zamen, vullen — wanneer men ze beide goed beschouwt — elkander aan. Wie het heilige Kerstfeest alleen bij een Kerstboom viert, verzeilt in atheïstisch vaarwater; wijl — zij het dan ook niet geschiedkundig juist — in de opvatting van den modernen mensch het oprichten van een Kerstboom enkel geldt als de herleving van een oud Germaansch, poëtisch gebruik. Daarom naast de Kribbe de Kerstboom. De Kribbe stelt de ontroerende gebeurtenis in Bethlehem voor : de Kerstboom is het beeld van den Christus, die ons het ware licht en de vruchten des eeuwigen levens komt brengen, die ons de aanstaande verrijzenis aankondigt.

De Vigilie van Kerstmis.

De Vigilie van Kerstmis is een door de Kerk verordende vastendag. Door boete reinigt de ware Christen zijn hart, opdat het bij de komst van Jesus niet al te veel gelijke op den vunzen Bethlehemschen stal. Allengs dringt in het Kerkeüjk Officie de vreugde van Kerstmis door. Na de metten, nog gezongen in het koor volgens den halfdubbel ritus, vangen de Laudes aan volgens den dubbelen ritus.

Met bijzonderen luister is op dezen Vigiliedag de lezing

I. Lexicon für Theologie und Kircke, ad vocem « Christbaum ».

Sluiten