Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROND KERSTMIS

Zon op 25 Dec. stichtte de Kerk het feest der Geboorte van Christus op dienzelfden dag.

Wat was nu nauwkeurig aangeduid en scherp omlijnd de inhoud van Rome's feest op 25 Dec? Bij het oplossen dezer vraag gaan wij uit van de derde Mis van 't Kerstfeest, de zoogenaamde « Dagmis ».

Deze is wel de oudste der drie thans gebruikelijke feestmissen. Of zij vroeger niet anders geformuleerd was, deze vraag blijve hier buiten bespreking. Nog in de vijfde eeuw was zij de eenigste, op dit hoogtij door den Paus te Rome in de kerk van Sint Pieter opgedragen *.

Bij aandachtige beschouwing der pericopen dezer Mis, bemerken wij, dat het Epistel (Heb. 1,1-12) en het Evangelie (Joh. I, 1-14) niet zoozeer handelen over de tijdelijke doch veel meer over de eeuwige geboorte van den Logos uit den Hemelschen Vader. In de andere teksten wordt juist genoeg melding gemaakt van den mensch-Christus om vast te leggen, dat Deze de vleeschgeworden Logos is. Daaruit mogen wij afleiden, dat het Kerstfeest te Rome ontstond iC~35TVm het tweede kwartaal der vierde eeuw en eene anti-Ariaansche strekking heeft: eene vrucht derhalve van het Concilie van Nicea (331), dat den aartsketter Arms veroordeelde.

Volgens de leer van Arius was God de Zoon het eerste en voornaamste schepsel, door wien de Vader al het overige heeft geschapen, maar is Hij niet God in dezelfde natuur met den Vader.

Er is nog meer. Aan de Epistel-lezing ging vroeger de pericope Isaias 52, 1-10 vooraf, zoo begrijpelijk en passend als triomflied over den val van eene ketterij.

Ziedaar reden van dateering op 25 Dec. en eerste strekking van het Romcinsche Kerstfeest.

Eene vroeger algemeen gangbare, thans evenwel aangevochten meening leerde, dat Epiphanie aan het Oosten,

Z. DüCHESNE, Origines du Culte Chrétien (5* éd.), blz. 279.

Sluiten