Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DRIE HH. MISSEN OP KERSTMIS

Uit vereering voor die groote heilige en tevens als een beleefdheid voor de Byzantijnsche heerschers ging later de Paus zelf tusschen de Nacht- en de Dagmis nog een derde celebreeren in de basiliek der H. Anastasia, de parochiekerk van den Palatijn. Aldus kwam de derde Mis op het feestprogram te prijken.

Na het afbreken der betrekkingen met het Oosten werd die Mis ter eere van de H. Anastasia vervangen door een formulier ter eere van het Kerstgeheim. Alléén bleef van de oude plechtigheden nog eene gedachtenis ter eere der genoemde heilige in het formiüier der tweede Mis overx.

De Liturgie van West-Europa is essentieel Romeinsch. Zij bootst slechts na, wat oudtijds te Rome plaats greep. Gehjk Rome op Kerstmis zijn drie HH. Missen vierde, zóó deed het in den aanvang iedere stad, ja iedere priester. Deze leest ten huidigen dage de drie Missen achter elkander, hoewel die oorspronkelijk te middernacht, Dij 't morgenkrieken en op klaarlichten dag gecelebreerd werden.

De drie Mis-formuheren van het Kerstfeest behooren tot de kostbaarste parelen in de Liturgische kroon der H. Kerk. Met graagte en erkentelijkheid hebben alle Westersche kerken deze van de stad Rome overgenomen en als een rijk bezit zoo goed als ongeschonden bewaard. De bewering, dat deze formulieren in haar huidige gedaante van Gregorius den Grooten (f 604) afkomstig zijn, ligt zeer zeker niet ver bezijden de waarheid, als zij de waarheid

• 'i T,ot de da«en van Gregorius VII (f 1085) werd de derde mis m 5. Pieter opgedragen, wegens de vermoeienissen van den nachtdienst keerde men later naar Maria de Meerdere terug

Sluiten