Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROND KERSTMIS

zelve niet is. Dit wil evenwel volstrekt niet zeggen, dat deze groote Paus de opsteller der oraties is, noch mag men de keuze der Bijbelsche gezangen en lezingen als eene persoonÜite vinding of als geheel zijn eigen werk beschouwen. Imniels de oraties kan men reeds te voren terugvinden in het zoogenaamd Sacramentarium Uonianum, m het begin 5er zesde eeuw ontstaan. Aangaande de Bijbelsche gezangen en lezingen in Rome weten wij - bij gebrek aan bronnen nietS den tijd vóór Gregorius. Deze elementen speelden evenwel reeds - ook min of meer in den vorm en omvang dien zij later te Rome bezitten - eene rol m de Liturg* vTjSuzalem en van andere Oostersche kerken, lang vóór Gregorius. Hierover heeft ons onderricht Prof. A. B^umsUi k £ Sciüenvereinsorgan 1910, blz. 159-164 door zijn opstel 7Die Formulare der römischen Weihnachtsmessen und die Lkmgie des frühchristiichen Orients ». Wi, verwijzen naar SSnswaardig artikel, te omvangrijk om het hier over

te nemen.

***

Diepzinnig en vol mysterie mogen de Mis-formuheren van Ke stntis met recht genoemd worden. Niet alleen wÏÏdtde \T Kerk daarin uit over de geboorte van Jesus m den Bethlehemschen stal, doch ook over de voortin ucii . , twip schen Vader en

breneine van ijoas auou mi uw»

oveï^ mystieke geboorte of komst van den Heüand in

ODDe Nachtmis heette eertijds in den mond van het volk uc , v,"j. _,„-,, der hemel-

"Srmel^in den ochtend gecelebreerd, genoot bij tet vrrgeslacht een groot aanzien. Men noemde ze

Sluiten