Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROND KERSTMIS

bronzen gedenkteeken opgericht. Het stelt eene zwart marmeren raamomlijsting voor, waaruit de dichter van < Stille Nacht > Jozef Mohr hangt, die indertijd als kapelaan te Oberndorf den tekst opstelde. Aandachtig schijnt hij te luisteren naar de in de lucht ruischende engelen-muziek. Achter den dichter staat de componist van « Stille Nacht» Frans Gruber, in die dagen onderwijzer in het naburige Arnsdorf en plaatsvervangend organist in Oberndorf. In de Nachtmis van het jaar 1818 werd dit beroemd lied in de kerk van Oberndorf voor het eerst gezongen met luitbegeleiding van Gruber, dewijl het orgel onbruikbaar was. De kerk, waarin het voor het eerst weerklonk, werd door herhaalde overstroomingen verwoest. Nu prijkt het monument tegen de Sint Nicolaas-kerk van genoemde plaats |.

Gelukkig bewaart Nederland nog tal van oorspronkelijk in onze taal opgestelde Kerstliederen. Wat ons voorgeslacht op Kerstmis overwogen en beleefd heeft, vinden wij terug in dezen rijken schat van volksliederen. Deze oude gezangen boeien en bekoren nog steeds het Christenvolk onzer dagen.

Dit is niet enkel hieraan toe te schrijven, dat men ze als een kostbare erfenis der vaderen beschouwt, doch veel meer dewijl haar naïef karakter ieder onzer bekoort. Altijd heeft deze laatste eigenschap eene aantrekkingskracht op het menschdom uitgeoefend. Onze tijd, waarin de naïveteit ten eenenmaal te loor ging, schijnt er evenwel een bepaald zwak voor bewaard te hebben.

Het meest populaire onzer hedendaagsche Kerstliederen is voorzeker het bekende « De Herdertjes lagen bij nachte ».

Ziehier wat in « Oude en Nieuwe Kerstliederen » bewerkt door Jos. Alberdingk Thijm en Lamb. Joann. Alb. Thijm (Amsterdam 1852) op blz. 304 over de herkomst ervan vermeld staat: «Dit schoone lied wordt met Kerstmis door de arme kinderen te Utrecht langs de straten gezongen

I. Katholieke Illustratie, Kerstnummer 1930, blz. 55.

Sluiten