Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oudejaarsavond en nieuwjaarsdag

tigen van hun troon gestooten» legde de kinderbisschop staf en waardigheid neer en trok de kinderschoenen weer aan. Men begrijpt, dat dit alles gemakkelijk tot oneerbiedigheid aanleiding gaf, vandaar dat de Kerkelijke Overheid later dit gebruik voor goed afschafte.

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag.

Langzamerhand spoedt het burgerlijk jaar ten einde en als laatste feest herdenken wij op 31 December den glorieuzen Paus Silvester. Op waardige wijze besluit deze groote figuur den jaarkring. Ofschoon thans minder onder het volk bekend, acht hem de Kerk toch zeer hoog. Dit blijkt uit het feit, dat zij om zijn nagedachtenis te huldigen «de orde van Sint Silvester » instelde, eene ridderorde, die de vroegere van «de Gouden Spoor» moest vervangen. Deze welverdiende eer viel den opperherder te beurt uit dankbare genegenheid voor het krachtige beleid, waarmee hij onder Constantijn den Grooten het schip van Petrus heeft bestuurd en voor zijn vaderlijke zorg, die van den keizer — na de eeuwen der vervolging — kostbare en onmisbare voorrechten voor de Kerk wist te verwerven.

Een eigenaardig volksgebruik teekent op sommige plaatsen den 3ien December. De langslaper, die op Sint-Silvester, den laatsten dag van het jaar, nog te laat komt, wordt in gezelschap met groote vreugde ontvangen en moet voor zijn traagheid boeten door de aanwezigen te tracteeren.

Op dezen dag heft de H. Kerk op vele plaatsen 's avonds een plechtig Te Deum aan om den Gever van alle goed te bedanken voor de weldaden, door ons zoo ruimschoots uit zijne Vaderhanden in de vervlogen dagen ontvangen. Wie dien avond-dienst bijwoont, doet goed; wie daaraan echter toevoegt het opdragen der H. Mis doet beter, wijl dit

Sluiten