Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROND KERSTMIS

Sacrificie terecht als eene volledige dankbetuiging van oneindige waarde mag gelden.

In de steden gaat het in de café's en herbergen op Sint Silvester-avond vaak luidruchtig toe; aldaar verzamelen zich de stamgasten om «van het oude in het nieuwe te vieren ». Te middernacht, wanneer de kerkklok twaalf uur slaat en het nieuwe jaar inzet, knallen de donderbussen en rinkelen de glazen. In de havens toeteren al de stoombooten minuten lang en maken een oorverdoovend lawaai. In Duitschland worden vanaf de kerktorens nieuwjaarsliederen geblazen. Aldus zet de wereldling het nieuwe jaar in. Meer ernstige menschen danken bij de wisseling der tijden den Algoede voor vreugde en leed in het oude jaar ontvangen, zetten biddend het nieuwe jaar in en leggen zich dan in Gods naam ter ruste om bij het morgen-krieken een nieuwen jaarkring te beginnen.

De eigenlijke Nieu wj aars dag had nooit een rechtstreekschen weerslag op het Liturgische leven der Kerk. De reden ligt voor de hand : de Kerk immers vangt het nieuwe jaar aan op den eersten Zondag van den Advent. Alle eeuwen door heeft zij daaraan vastgehouden. De eerste Januari wordt Kerkelijk geheiligd door een drievoudige feestviering. Dit drievoudig motief sluit zich zeer eng bij het geheim van Kerstmis aan.

Voor den geloovigen Katholiek is de eerste Januari de octaafdag van Kerstmis. Het geboortefeest van Jezus wordt op dezen dag officieel gesloten.

Een ander motief, samengeweven met het voornaamste mysterie van i Januari, is eene plechtige gedachtenis van 's Heeren Moeder. Dit fiat vergeet de doorsnee-Katholiek zoo licht. Toch zou er aan heel de Kerstviering iets ontbreken, bij aldien men verzuimde de Moedermaagd bijzonder te herdenken in dien tijd, waarin zij de grootste moederweelde der wonderbaarste geheimen te midden der diepste armoede heeft gekend. Den grootsten

Sluiten